Działalność Spółki Wodnej w Grzawie

* Słowo wstępu
sołectwo Grzawa wpis dodano: 2015.07.23     dodał: admin
sołectwo Grzawa

W roku 2015 Spółka Wodna w Grzawie obchodziła 55-lecie, w związku z tym, postanowiliśmy przybliżyć nieco historię jej początków oraz działalność na podstawie materiałów które zachowały się w archiwum z lat 1957-2015.
więcej........

źródło strony: Grzawa.eu

* 55 lat działalności
sołectwo Grzawa wpis dodano: 2015     dodał: admin
sołectwo Grzawa

Z okazji 55-lecia Spółki Wodnej w Grzawie składamy serdecznie podziękowania Zarządowi oraz wszystkim osobom którzy zasłużyli się w jakikolwiek sposób w rozwój i działalność spółki na rzecz sołectwa Grzawa.
Rada Sołecka

źródło strony: Grzawa.eu

Sołectwo Grzawa | Oficjalna strona sołectwa Grzawa.eu|

Początki Spółki Wodnej w Grzawie

Historia Spółki Wodnej w Grzawie sięga roku 1960 kiedy to w dniu 24.11.1960 roku na zebraniu organizacyjnym została zawiązana Spółka Wodna w Grzawie.
Jednak działania dążące do zawiązania Spółki Wodnej trwały wg. zachowanych dokumentów już od roku 1957. W tym to roku na zebraniu Kółka Rolniczego w dniu 19 stycznia został założony zespół Spółki drenarskiej. Kolejnym etapem w tworzeniu spółki był rok 1959 kiedy to złożono wniosek na przeprowadzenie melioracji do Prezydium Powiatowej Rady Narodowej (wydział Rolnictwa i Leśnictwa - Referat Wodnych Melioracji w Pszczynie).

Dokumenty:
- Protokół z założenia zespołu Spółki drenarskiej 1957
- Wniosek o przeprowadzenie melioracji - rok 1959Kadencja 1960-1966

autor: Maria Dolina © 2015 - archiwum Spółki Wodnej w Grzawie, dodał: admin


Działalność w roku 1960

Oficjalne zawiązanie spółki nastąpiło w dniu 24 listopada 1960 roku na zebraniu organizacyjnym pod przewodnictwem komisarza Ob. Bolesława Świerkota.
Przewodniczącym pierwszego Zarządu została Przewoźnik Stefania,
zastępcą – Mika Teofil,
członkiem - Lasek Franciszek,
a do komisji rewizyjnej powołano:
- Gałeckiego Mikołaja,
- Szwedę Walentego,
- Karłasiewicza Leona.
Do spółki przystąpiło wówczas 19 członków.Obszar działalności spółki obejmował 18,71 hektarów ziemi.

Działalność 1961
Rok 1961 to przede wszystkim zatwierdzenie statutu z 1960 roku oraz ukonstytuowaniu Zarządu spółki, jak głosi orzeczenie z dnia 12 stycznia 1961 roku .

Działalność 1962 - 1963
Kolejny rok (1962) to rok dalszego rozwoju spółki, która w tym roku liczyła już 49 członków.
W 1963 na walnym zebraniu członków do Zarządu Spółki Wodnej wybrano:
- Śmieja Ludnik – przewodniczący,
- Wygrabek Franciszek – zastępca,
- Tomaszczyk Józef – sekretarz,
- Mika Teofil – skarbnik,
Komisja rewizyjna:
- Grygierzec Józef – członek,
- Cofała Jerzy – członek.
W początkowych latach działalności spółki ciągle borykano się z niesystematycznością wpłat składek członkowskich, co ujemnie odbijało się na ilości wykonanych prac w stosunku do założonych.

Działalność 1964
W 1964 roku uchwalono składkę członkowską na poziomie 10zł /ha.
1 kwietnia 1965 przyjęto, zatwierdzono, i wpisano do księgi wodnej Powiatu Pszczyńskiego statut tejże spółki.

Działalność 1965-1966
W roku 1965 wielkość użytków rolnych wynosiła 547,59 hektarów, w tym 147,96 łąki i pastwiska.

Dokumenty:
- Protokół w sprawie zawiązania Spółki Wodnej w Grzawie - 1960 rok
- Lista obecności na spotkaniu organizacyjnym - 1960 rok
- Oświadczenie prezydium Powiatowej Rady Narodowej - 1961 rok
- Protokół z zebrania Spółki Wodnej - 1964 rok
- Statut spółki - 1965 rok
- Wykaz gruntów - 1965 rok

Kadencja 1967-1968


Działalność w roku 1967
Na walnym zebraniu Spółki Wodnej w dniu 8 lutego 1967 do zarządu wybrano :
- Szweda Walenty,
- Dolina Józef,
- Wygrabek Franciszek – zastępca,
- Cofała Jerzy,
- Mika Teofil,
- Grygierzec Józef,
- Śmieja Teofil.
Zebranie jednogłośnie zatwierdziło Zarząd.Kadencja 1968-1970


Działalność w roku 1968
Wg. protokołu z walnego zebrania Spółki Wodnej w Grzawie, które odbyło się 2 lutego 1968 roku wybrano całkowicie nowy Zarząd którego przewodniczacym został Śmieja Ludwik,
skarbnikiem – Mika Teofil,
sekretarzem – Tomaszczyk Józef,
a w komisji rewizyjnej znaleźli się :
- Cofała Jerzy – Przewodniczący
- Dolina Józef
- Szweda Antoni
Dalej czytamy, że spółka liczyła 100 członków, zaś obszar działalności spółki wynosił 420 ha. Do spółki został włączony cały obszar gruntów ornych naszego sołectwa. Składka za 1 hektar wynosiła 20zł.Kadencja 1971-1975

Działalność 1971
Na walnym zgromadzeniu sprawozdawczo – wyborczym w dniu 19.01.1971 powołano 5-cio osobowy Zarząd:
- Tomaszczyk Józef – przewodniczący
- Wygrabek Franciszek – zastępca
- Mika Maria – skarbnik
- Śmieja Ludwik – członek
- Śmieja Błażej – członek
Do komisji rewizyjnej wybrano:
- Cofała Jerzy – przewodniczący,
- Dolina Józef – członek,
- Sosna Franciszek – członek.
Budżet na ten rok wynosił 17 047 zł .

W roku 1972 dokonano przeglądu urządzeń melioracyjnych na użytkach zielonych i sporządzono kosztorys na kwotę 202 998 zł. na wykonanie wcześniej zaplanowanych prac.

W roku 1973 spółka obejmuje swoją działalnością całość użytków rolnych wsi Grzawa czyli 538 ha i zrzesza wszystkich ich właścicieli i użytkowników. Zasięg działania spółki wodnej dokumentuje mapka gruntów.
Stan konta spółki na dzień 1.I.1974 jest ujemny a w planach założono przeprowadzenie konserwacji wszystkich rowów na łąkach i gruntach ornych wsi. Rok ten był wyjątkowo nie sprzyjający na wykonanie planu renowacji rowów ze względu na wysoki poziom wody na rzece Wiśle. W związku z tym wykonano tylko konserwację jednego rowu na kwote 500 zł. Pozostałe zaplanowane parace przełożono na rok 1975.

Na roboty w roku 1975 przeznaczono kwotę 29 383 zł ( prace konserwacyjne rowów na łąkach).
Składka członkowska w 1975 roku wynosiła 30 zł/ha.
Stara dokumentacja będąca w posiadaniu Spółki Wodnej kończy się na protokole zebrania sprawozdawczo – wyborczego z 1975 roku.
Dokumentacja ta zawiera protokoły zebrań, sprawozdania budżetowe, plany pracy, sprawozdania komisji rewizyjnej, listy obecności ze spotkań, przedmiary robót, kosztorysy, rozpoznania do melioracji i dokładną dokumentację techniczną oraz pierwszy statut.

Dokumenty:
- Budzet spółki - 1971 rok
- Przegląd urządzeń melioracyjnych - 1972 rok
- Kosztorys - 1972 rok
- Sprawozdanie z działalności - 1973 rok
- Mapka - 1973 rok
- Sprawozdanie z działalności - 1974 rok
- Sprawozdanie z działalności - 1975 rok


Okres 1976 - 1990

Dokumentacja Spółki Wodnej w Grzawie z lat 1976-1990 nie zachowała się.Kadencja 1991-1994

Działalność 1991

W dniu 22 marca 1991 roku na Walnym Zgromadzeniu Delegatów Gminnej Spółki Wodnej w Miedźnej (patrz protokół) podjęto jednogłośnie uchwałę o podziale tej spółki i utworzeniu wiejskich spółek wodnych. Walne zgromadzenie wybrało p.Józefa Maroszka delegatem na Walny Zjazd Związku Spółek Wodnych w Pszczynie. w dniu 11 kwietnia 1991 roku na zebraniu wiejskim w Grzawie utworzono spółę wodną terenu sołectwa Grzawa, czyli Wiejską Spółkę Wodną - Grzawa.
Poprzez głosowanie do Zarządu Spółki weszli:
Józef Maroszek - przewodniczący
Eugeniusz Dolina - zastępca przewodniczącego
Zygmunt Szweda - sekretarz
Józef Lasek - członek.

W skład komisji rewizyjnej weszli:
Antoni Szweda - przewodniczący,
Bolesław Sosna - członek,
Stanisław Kędzior - członek.

Składki członkowskie ustalono w kwocie 20.000 zł do 2 ha jako posesja, 10.000 zł od każdego ha fizycznego. Terenem działania była objęta cała wieś czyli 402 ha gruntów ornych i 136 ha łąk i pastwisk. Wszyscy mieszkańcy sołectwa byli objeci w/w składką.
Składki były płatne w dwóch ratach. Zebranie upoważniło sołtysa (Maria Mika) do pobierania składek. W 1991 roku spółka nie prowadziła pełnej działalności ze względu na brak statutu.
Dopiero we wrześniu 1991 uchwalono statut spółki.

Dokumenty:
- Statut Spółki Wodnej - 1991 rok
- Protokół z walnego zebrania spółki wodnej - 1991 rok
- Protokół z walnego zebrania delegatów - 1991 rok
- Protokół z zebrania wiejskiego - 1991 rok
- Załącznik do statutu - 1991 rok
- Spis członków spółki wodnej - 1991 rok


Działalność 1992
W 1992 roku podczas Walnego zebrania spółki przedstawiono plan działania oraz ustalono wysokość składek na najbliższy rok. W tym roku spółka wykonała:
- konserwację rowu RB (Trąski, Poprzeczne)
- konserwację rowu RB-1 (Łowisko)
- konserwację rowu R-1 (wzdłóż drogi 933 - lewa strona)
- konserwację rowu RA-1
- konserwację rowu RA (Sfornica).
Razem wykonano 1797 mb rowów na kwotę 13 027 000 zł. Suma zebranych składek członkowskich 4 400 000 zł. Dofinansowanie UG Miedźna 5 000 000, dotacja z UW Katowice - 5 000 000 zł.

Dokumenty:
- Protokół z walnego zebrania spółki wodnej - 1992 rok
- Protokół z zebrania zarządu - 1992 rok
- Plan finansowy - 1992 rok
- Wydatki spółki - 1992 rokDziałalność 1993

W roku 1993 spółka wykonała zgodnie z planem finansowym na ten rok:
- konserwację RA (Sfornica)
- konserwację rowu szczegółowego na granicy z Rudawkami -konserwację rowu szczegółowego - rowek czołowy wzdłóż zagajnika
- konserwację rowu szczegółowego - rowek czołowy odprowadzający wodę z wylotu do stawu
- konserwację RA (Sfornica)
co daje razem 731 mb na kwotę 5 700 000 zł.
Składek członkowskich zebrano 10 400 000 zł. Spółka nie optrzymała dotacji z UW Katowice oraz UG Miedźna ze względu na nie kompletne materiały.
Na zebraniu wiejskim ustalono składkę w wysokości 40 000 zł od posesji oraz 20 000 zł od każdego następnego ha.

Dokumenty:
- Plan finansowy - 1993 rok


Działalność 1994

Dalszy ciąg melioracji rowu RA (Sfornica) został wykonany w 1994 roku oraz odnowieono rów od Sfornicy w stronę wsi i naprawiono wyloty drenarskie u Edwarda Wojciecha. Dokonano również przeglądu jesiennego urządzeń melioracyjnych. Razem wykonano 1353 mb rowu i jeden obiekt drenarski za kwotę 21 411 000 zł. W tymże roku zebrano 9 157 000 zł składek, i otrzymano z UG Miedźna 8 200 000 zł dotacji.

Dokumenty:
- Protokół z posiedzenia Zarządu - 1994 rok
- Protokół z przeglądu urządzeń melioracyjnych - 1994 rok
- Wydatki spółki - 1994 rok- Sprawozdanie z działaności Spółki Wodnej - 1991-1994 rok
Kadencja 1995-1999

Działalność 1995
W dniu 19 czerwca 1995 roku na zebraniu wiejskim jednogłośnie wybrano nowy Zarząd:
- Zygmunt Szweda - przewodniczący,
- Stanisław Kędzior - zastępca,
-Aleksy Wojtala - członek zarządu,
-Maria Dolina - sekretarz
Komisja rewizyjna:
- Tadeusz Matyszkiewicz - przewodniczący,
- Alojzy Liberka - członek,
- Józef Maroszek - członek.

Podjęto uchwałę o zmianie stawki opłat - zebranie uchwaliło jednogłośnie 5zł od posesji do 1ha, i 3zł za każdy następny ha gospodarstwa rolnego. Na tym samy zebraniu podjęto uchwałę upoważniającą Wójta Gminy do nie przydzielania żadnych ulg z gminy osobom bedącym na liście dłużników składek spółki wodnej.
W 1995 roku spółka wykonała:
- dalszę konserwację rowu RA (Sfornica),
- konserwację rowu przydrożnego związanego z koniecznością udrożnienia wylotów drenarskich wpadających do w/w rowu na długości 400 m (Rudawki - Miedźna),
- nadwiezienie i niwelacja przewodu drenarskiegi fi 15 u p.Tadeusza Matyszkiewicz,
- poprawa drenacji u p.Piotra Niesyto,
- odwodnienie posesji Skrzypiec Monika, Piłatyk Józef.
Razem wykonano 1665 mb rowów na kwotę 1391,04 zł, zakupiono materiał drenarski za 195,33 zł. Składek zebrano 1476,00 zł. Otrzymano dotaecję z UG Miedźna na kwotę 700 zł.

Dokumenty:
- Skład Zarządu - 1995 rok
- Sprawozdanie z działaności Spółki Wodnej - 1995 rok

Działalność 1996
W roku 1996 spółka wykonała dalszą konserwację rowu RA (Sfornica), odnowiła również rów między posesjami Śmieja - Śieroński. Konserwacja rowu odwadniającego uż4ytki rolne przy posesjach Wojciech Alojzy i Wojciech Edward. Odmólenie rowu i przepustu przy drodze dojazdowej do poseji p.Kapica. Wykoszono rowu odwadniającego na granicy Góry i Grzawej. Konserwacja RA-2 przy użytkach rolnych Bernad Szweda, Bogdan Lorek i Andrzej Wygrabek. Odwodnienie użytków rolnych p.Piłatyk, Niesyto, Jarek. Usunięcie awarii drenarki na posesjach : p.Liberka, Weszka, Krosny, Kostecki, Kędzior i Wojciech Alojzy II.
Spółka wyczyściła 1143,50 mb rowów na kwotę 1974,70 zł, i naprawiła 8 obiektów drenarskich za kwotę 883,40 zł. Dotacji z UW Katowice otrzymała 250 zł, z UG Miedźna 935,00zł, a składek zebrała 580,00 zł.

Dokumenty:
- Protokół z zebrania Spółki Wodnej - 1996 rok
- Sprawozdanie z zebrania wiejskiego - 1996 rok
- Sprawozdanie z zebrania wiejskiego - 1996 rok
- Plan finansowy - 1996 rok
- Wydatki spółki - 1996 rok
- Sprawozdanie z działaności Spółki Wodnej - 1996 rok


Działalność 1997
W roku 1997 spółka wykonała m.in:- rów RA-2 (p.Szweda, Lorek, Wygrabek), - rów RA3 - 314mb; - rów na użytkach rolnych Szweda Zygmunt, Wojciech Alojzy III - 260 mb; - częściową konserwację rowu odmulającego użytki p.Chmielnik, Weszka - 420 mb. Poza tym dokonano naprawy drenarki na użytkach: p.Wojciech Alojzy III, Niesyto Róża, Wojciech Edward. Razem wykonano 1510 mb rowów na kwotę 3184,20 zł, dwa obiekty drenarskie - 196,80 zł i zakupiono materiał za kwotę 1272,20 zł. Zebrano 1938,10 zł składek członkowskich i otrzymano dotacji 2400 zł (UG Miedźna) i 500 zł (UW Katowice).
Na zebraniu wiejskim podniesiono składkę członkowską na 10zł od posesji i 3 zł za każdy następny ha.

Dokumenty:
- Sprawozdanie z zebrania wiejskiego - 1997 rok
- Protokół Komisji Rewizyjnej - 1997 rok
- Protokół Komisji Rewizyjnej - 1997 rok
- Sprawozdanie z działaności Spółki Wodnej - 1997 rok

Działalność 1998
W dniu 12 marca 1998 roku na zebraniu wiejskim przedstawiono plan pracy spółki wodnej na najbliższy rok. W tym roku spółka wykonała:
- konserwację rowu ujściowego RA (starorzecze Wisły) - 70 mb,
- dokończono renowacje rowu meliracyjnego na użytkach p.Chmielniok, Weszka - 160 mb,
- renowację i przebudowę rowu meliracyjnego obok posesji p.Edwarda Wojciech i Alojzego Wojciech - 70mb,
- usunięto awariędrenarki na posesjach: p.Szweda Antoni, Władysław Krosny, Jerzego Śmieja, Alojzego Wojciech, Eugeniusza Dolina, Rózy Niesyto, Cecylii Piłatyk. Ogółem spółka wykonała 300 mb rowów na kwotę 740,00 zł i naprawiła obiekty drenarskie za kwotę 2324,53 zł. Składek zebrano na kwotę 2084,10 zł i otrzymano dotację z UG Miedźna 8585,00 zł a z UW Katowice - 300 zł.

Dokumenty:
- Plan pracy - 1998 rok - Sprawozdanie z działaności Spółki Wodnej - 1998 rok
- Protokół Komisji Rewizyjnej - 1998 rok
- Sprawozdanie z zebrania wiejskiego - 1998 rok
- Sprawozdanie z zebrania wiejskiego - 1998 rok


Działalność 1999
Rok 1999 był ostatnim rokiem działalności zarządu wybranego w 1995 roku.
Wykonano:
- konserwację rowu od ulicy Granicznej do Sfornicy,
-konserwację rowu RB (Trząski),
- konserwację rowu "Doprowadzalnik",
- konserwację rowu RB-5 i RB-2 (Trząski),
- konserwację rowu RA-2,
- konserwację rowu obok posesji p.Janosz, Wojciech,
- dokończono czyszczenie rowu RB-2 (Trząski),
- wykonanie konserwacji rowu Sfornica,
- wykoanie studzienki na posesji Jarosława Wojciech,
- przebudowano 2 przepusty na Trząskach ,
- zakupiono materiały za 379,00 zł.
Wydano na konserwację i remont urządzeń wodno-melioracyjnych 11 850,56 zł - w tym 2 039 mb. Zebrano składek na kwotę 2 110 zł z planowanych 2485,30 zł co stanowiło 85% wszystkich zebranych składek. Dotacji łącznie otrzymano 9536,00 zł.

Dokumenty:
- Plan pracy - 1999 rok
- Wydatki spółki - 1999 rok

Spółka Wodna Grzawa


Kadencja 2000-2004


Działalność 2000
26 stycznia 2000 roku wybrano nowe władze spółki, w skład której weszli:
- Zygmunt Szweda - przewodniczący,
- Stanisław Kędzior - zastępca,
Maria Dolina - sekretarz,
- Adam Wojtala - członek,
- Aleksy Wojtala - członek.
Wybrano również komisję rewizyjną w składzie:
- Tadeusz Matyszkiewicz - przewodniczący,
- Róża Nieyto - członek,
- Alojzy Liberka - członek.
Na tym zebraniu Komisja Rewizyjna udzieliła absolutorium Zarządowi spółki co udokumentowane jest protokołem. Swoją działalnośc spółka prowadziła w oparciu o zebrane składki członkowskie w wyskości 10 zł od posesji do 1 ha i 3 zł za każdy ha gospodarstwa rolnego co dało kwotę 1 900 zł (planowane 2581,50) co stanowiło 80,2% zebranych składek. Dotacji z UG Miedźna spółka otrzymała 8500 zł.
Z uzyskanych środków spółka wykonała:
- odbudowę rowu RA (Trząski) - 271 mb,
- odbudowę rowu RA-2 i budowę nowego przepustu na Przecznej drodze - 162 mb,
- remont rowu RB-1 (Trząski) - 250 mb,
- remont rowów: RB-1 - 60mb, RB-3 - 180mb, RB-4 - 100 mb, RB-1 (nowy) - 70mb
- odnowiono rów wzdłuż ul.Księżej,
- naprawy wybicia drenarskiego na polu p.Kędzior i Wojtala Adam,
- naprawiono drenarkę na polu Józefa Śmieja.
Podsumowując miniony rok spółka wyczyściła 1187 mb rowów, naprawiła jeden obiekt drenarski i usunęła dwa wybicia drenarskie. Koszt wykonanych prac wyniósł 10 132,00 zł.

Dokumenty:
Działalność 2001

W roku 2001 została przeprowadzona kontrola UG w Miedźnej wykonania konserwacji rowu Sfornica zakończona pozytywnym protokołem po kontrolnym. Łączne wydatki spółki na roboty konserwacyjne w 2001 roku wyniosły 19 182,20 zł. Sładek zebrano 2 231,00 zł na planowane 2493,00 co dało 89,05% wszystkich zebranych składek. Dotacja z UG Miedźna 16 700,00 zł, a z UM w Katowicach 250,00 zł. Z uzyskanych środków spółka odbudowała rów przy ul. Księżej (119mb), dokonała gruntownej renowacji rowu Sfornica od Wisły do przepustu p.Weszki i Śmieja na długości 926 mb oraz wykonała 3 rowki czołowe do zbieraczy przy ul. Pszczyńskiej na długości 30mb. Kolejne wykonane prace to: - naprawa 47 mb drenarki na polu Stanisława Weszki, - naprawa drenarki w kompleksie pól między ul.Pszczyńską a Zielonkówka na gruntach p. Bolesława Sosny, Andrzeja Wygrabka, Bronisławy Szweda, Róży Niesyto, Alojzego Wojciecha i Józefa Czmajduch; - wykonała studzienki drenarskie na posesjach Anny Janosz i Alojzego Wojciech II.

Dokumenty:
- Protokoł z kontroli na terenie Spółki Wodnej - 2001.11.06 rok
- Protokoł z kontroli na terenie Spółki Wodnej - 2001.11.30 rok

Działalność 2002

W roku 2002 spółka wodna wykonała następujące prace:
- kompleksowa naprawa uszkodzonej drenarki na gruntach Jarosława Wojciech, Tadeusza Janosz i Antoniego Szweda;
- kompleksowa naprawa uszkodzonej drenarki na gruntach: Jerzego Śmieja, Aleksego Wojtala, Hadaś i Kuszek;
- kompleksowa naprawa uszkodzonej drenarki na gruntach: Moniki Skrzypiec, Józefa Piłatyk, Róży Niesyto i Adama Boryczki; Stanisława Grygierzec, Mariana Pudełko, Jerzego Śmieja i Genowefy Cofała, Władysława Krosny i Bernarda Kasza, Zofii Kliś i Heleny Krasoń;
- konserwacja rowu RB (Trząski) o długości 474 mb.
Razem wykonano prace za 18 014,19 zł. 27 lutego 2002 ustalono składkę członkowską w kwocie 10 zł od posesji i 4zł za każdy następny ha. Składek zebrano 2458,00zł na planowane 2493,00 zł co dało 96,6% wszystkich zebranych składek. Dotacja z UG Miedźna to kwota 15 500 zł.

Dokumenty:
- Sprawozdanie z działaności Spółki Wodnej - 2002 rok

Działalność 2003

W 2003 roku spółka wykonała konserwację gruntową rowów:
1. Rów odprowadzający wodę ze zbieracza drenarskiego między posesjami p.Weszka i Sieroński na długości 232 mb
2. Rów melioracyjny Sfornica na wysokości pół Kasza, Śmieja, Weszka na długości 317,5 mb
3. Rów RA -Sfornica od rzeki Wisły do połączenia z rowem RA-1 (294,5mb)
4. Rów główny przez Łowisko RA-1 (617mb)
5. Konserwacja Sfornicy na długości 150,5 mb .

Naprawa uszkodzonych drenarek:
1. Na polu Bolesława Sosny, Róży Niesyto i Alojzego Wojciech (75mb)
2. Naprawa zbieracza odprowadzającego wodę ze stawu do którego wchodzi zbieracz wody obok p.Sylwestra Piłatyk - nad Trząskami (65mb) oraz zabudowa pokryw na studniach drenarskich.
3. Oczyszczenie zbieracza drenarskiego na długości 55mb oraz wykonanie studzienki rewizyjnej u p.Marka Wygrabek.
4. Przełożenie zbieracza fi 100 odprowadzającego wodę z pól do rowu miezy posesjami Sieroński, Weszka na długości 20mb.
Spółka razem wyczyściła 1611,5 mb rowów i naprawiła 4 obiekty drenarskie za ogólną kwotę 15735,80 zł . Składek zebrano 2784,00 zł (99,5%). Dotacji z UG spółka otrzymała 13 000,00 zł.

Dokumenty:
- Uchwała nr 2/2003 Walnego Zebrania Członków - rok
- Uchwała nr 3/2003 Walnego Zebrania Członków - rok

Działalność 2004
W 2004 roku spółka wykonała:
1. Rów melioracyjny RA-Sfornica od drogi przy polu p.Kasza do posesji p.Oślak (865mb) - 7744,57 zł
2. Renowację i przełożenie zbieraczy wchodzących do Sfornicy na długości 169 mb - 2 177,39 zł
3. Naprawa przepustu na rowie RA-Sfornica stanowiący dojazd do łąk od strony wschodniej sołectwa - 1999,32 zł.
Zebrane składki w kwocie 2532,00 na planowane 2720,00zł stanowiły 93% wszystkich zebranych składek. Dotacja z UG - 9576,00 zł.

Dokumenty:
- Sprawozdanie z działaności Spółki Wodnej - 2004 rok


Kadencja 2005-2009Działalność w roku 2005

Na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w dniu 23.02.2005 powołano nowy Zarząd w składzie:
1. Jarosław Wojciech - przewodniczący
2. Stanisław Kędzior - zastępca
3. Danuta Oślak - członek
4. Aleksy Wojtala - członek
5. Władysław Krosny - członek
6. Zygmint Szweda - członek
7. Maria Dolina - sekretarz
Wybrano także komisję rewizyjną w składzie:
1. Róża Niesyto - Waranica - przewodnicząca
2. Alojzy Liberka - członek
4. Bolesław Sosna - członek.
Skarbik zebrał 2417,00 zł składek na zaplanowane 2720,00 co dało 96,2% zebranych składek. Dotacji z UG spółka otrzymała 9 863,00zł.

Konserwację urządzeń melioracji szczegółowych wykonywaliśmy zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 1.04.05r. z Rejonowym Związkiem Spółek Wodnych w Bielsku Białej pod kierownictwem mgr inż. Małgorzaty Jasny, która wykonywała nam kompletną dokumentację techniczną a zlecenia były zgodne z ustawą o zamówieniach publicznych. Powierzchnia naszej wsi wynosi 624ha. W rejestrze w 2005r. mieliśmy zapisane 53 gospodarstwa i 61 posesji do 1ha i obsługiwaliśmy 481ha gruntów ornych.

Do obsługi powierzonego nam mienia skarbnik zbierał składki członkowskie 10zł od posesji i 4zł od ha, co w ubiegłym roku dało kwotę 2617zł na planowaną 2720zł. Kwota ta stanowi 96,2% wszystkich zebranych składek.
Zgodnie z umową z dnia 2.06.05r. uzyskaliśmy dofinansowanie środków z budżetu Gminy w kwocie 9863zł.
Z zebranych środków finansowych Spółka Wodna w Grzawie wykonała następujące prace:
1. Wyczyściła 197mb rowu przy DW-933, a następne 197m wyczyścił PZD w Pszczynie.
2. Wyczyściła 538mb rowu RA-5 (P.Oślak, P.Gałecki)
3. Wyczyściła 249,5mb rowu R-4 (P.Szweda,P. Wojciech)
4. Wyczyściła 206mb rowu między polami P.Janosz-P. Wojciech E.
5. Wyczyściła 75mb Sfornicy i poprawiła ok.500m Sfornicy wyczyszczonej w ubiegłym roku
6. Wyczyściła 31,5mb Starorzecza Wisły obok pola P.Wojciecha
7. Wyczyściła rów R-3 obok CPN
8. Naprawiła trzy obiekty drenarskie na polach P. Ulczok Alfons, P. Janosz Anna, P. Wojciech Alojzy.
Razem w 2005 roku wyczyściliśmy 2000mb rowów i naprawiliśmy trzy obiekty drenarskie za łączną kwotę 11.526,50zł
Przychody 12.586,74
Rozchody 12.368,75
BZ 217,99

W minionym roku zarząd odbył 3 posiedzenia (1.03, 15.07, 27.10)
Wydał cztery uzgodnienia w sprawie ustalenia warunków zabudowy następujących obiektów
a) garażu na maszyny rolnicze z poddaszem magazynowym
b) budowę hali do budowy pieczarek
c) budowę domu mieszkalnego jednorodzinnego z garażem
d) budowę budynku gospodarczego gospodarczego istniejącym gospodarstwie rolnym.

Członkowie zarządu brali udział w:
a) Posiedzeniu Komisji Rolnictwa Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej dotyczącej działalności Spółki Wodnej na terenie Gminy,
b) Oględzinach terenu i uzgodnieniach w sprawie utrzymania rowu przy DW-933,
c) Spotkaniu przedstawicieli Spółki Wodnej na terenie powiatu Pszczyńskiego – Starostwo,
d) Rozprawie administracyjnej w sprawie udzielenia pozwolenia remontu stawu „Sołtysi” w Grzawie,
e) W opracowaniu i przygotowaniu projektu zmiany statutu Spółki Wodnej.

Jak wynika z przedstawionych informacji był to bardzo pracowity rok dla Zarządu (Pragnę zaznaczyć, że wszelkie prace i przejazdy były wykonane przez członków w czynie społecznym – nieodpłatnie).

Dokumenty:
- Sprawozdanie z działalności Spółki Wodnej w Grzawie


Działalność w roku 2006
wpis dodano: 2016.02.17 autor: Maria Dolina - archiwum Spółki Wodnej w Grzawie / dodał: admin

Zadaniem Spółki Wodnej jest dbanie o prawidłowe funkcjonowanie istniejących urządzeń melioracyjnych poprzez bieżącą konserwację oraz usuwanie powstałych awarii na sieci drenarskiej.
Zgodnie z § 5 statutu Spółki Wodnej, który mówi, że zarząd może „zlecić wykonanie zadań osobom lub podmiotom trzecim" w dniu 1.04.06r. zawarliśmy porozumienie z Rejonowym Związkiem Spółek Wodnych w Bielsku B. który przejął obsługę administracyjno-finansową. W prowadzonym rejestrze w 2006 roku mieliśmy zapisane 59 gospodarstw i 57 posesji do jednego ha. Do obsługi takiego mienia służyły nam zbierane składki członkowskie 11 zł od posesji i 5 zł od kolejnego ha., co w ubiegłym roku dało kwotę 3.253,80z1 na planowaną 3.654z1. Kwota ta stanowi 89% wszystkich zebranych składek. Zgodnie z umową 342\11\18\06 z 25 kwietnia 2006 roku i aneksem do ww umowy z dnia 25.10.06 z UG Miedźna uzyskaliśmy dofinansowanie w kwocie 11363 zł.

Z uzyskanych środków finansowych SW w Grzawie dokonała:
czyszczenia 350 mb rowów i naprawiła 7 obiektów drenarskich. Były to:
1. Konserwację,gruntowną rowu melioracyjnego R-7 na długości 170 mb między posesjami Wojciech Alojzy i Janosz Anna na kwotę 1284,10zł
2. Naprawa uszkodzonej drenarki na posesji P. Hildegardy Kolonko i polu P. Marii Nachlik i Bolesława Sosony, na kwotę 3570,67z1.
3. Naprawę uszkodzonej drenarki zbierającej wodę z pól P. Andrzeja Szwedy, Leszka Stalski i Mieczysława Adamskiego na kwotę 585,54 zł.
4. Naprawę uszkodzonej drenarki na polu P. Bolesława Sosony na kwotę 1267,73 zł.
5. Konserwację rowków czołowych dla odpływu wody ze zbieraczy drenarskich w obrębie drogi kaniowskiej 168 mb na kwotę 1464,40z1.
6. Naprawa uszkodzonej drenarki na polach P. Anny Janosz i Edwarda Wojciecha na kwotę 1332,03 zł.
7. Naprawę wyrwy na rowie melioracyjnym Sfornica i konserwację rowu na dł. 12 mb na kwotę 928,24 zł.
8. Naprawę uszkodzonej drenarki na polu p.Jerzego Śmieja na kwotę 1101,25 zł
9. Naprawę uszkodzonej drenarki na polu P. Lidii Włodarczyk na kwotę 1110,18 zł
10.Naprawa uszkodzonej drenarki na polach P. Krosny, Kasza, Weszka, Sieroński na kwotę 1285 67 zł.

Zarząd wydał 2 uzgodnienia w sprawie ustalenia warunków zabudowy obory do hodowli opasów i budowy budynku jednorodzinnego z garażem.
Zarząd brał udział w:
1. oględzinach w terenie i spisaniu notatki w sprawie wyczyszczenia wylotu matki przy drodze DW 933 obok CPN.
2. Oględzinach w terenie i spisaniu notatki w sprawie usunięcia 4 sztuk drzew zniszczonych przez nawałnicę w dniu 29.07.06r, które zatarasowały rów melioracyjny doprowadzający wodę do stawów Górniok w Górze.
3. Oględzinach w terenie dotyczących rowu przydrożnego wzdłuż drogi gminnej ul. Rudawki II, które doprowadziły do usunięcia zakrzaczenia rowu.
4. Zarząd prowadził korespondencję ze Starostwem w Pszczynie Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gliwicach i uzyskał decyzję zatwierdzającą zmianę statutu SW w Grzawie.

Dokumenty:
- Lista obecności z zebrania wiejskiego
- Sprawozdanie z działalności
- Sprawozdanie budżetowe
- Sprawozdanie Komisji RewizyjnejDziałalność w roku 2007
Swoje zadania czyli bieżącą konserwację i usuwanie powstałych awarii sieci drenarskich oraz dbałość o prawidłowe funkcjonowanie istniejących urządzeń melioracyjnych wykonywaliśmy w oparciu o zbierane przez skarbnika P. Marię Mika składni członkowskie w wysokości 11zł od posesji i 5zł od kolejnego hektara oraz uzyskanym dofinansowaniem z UG. W 2007 roku w rejestrze mieliśmy zapisanych 59 gospodarstw i 60 posesji do 1 ha. Skarbik zebrał 3797zł składek na zaplanowane 3886zł co w rezultacie daje 97,7% wszystkich zebranych składek. Z UG otrzymaliśmy wsparcie finansowe w kwocie 11863zł.
Z uzyskanych środków w 2007 roku wykonaliśmy:

1. Naprawę wylotów drenarkach W-112,W-113,W-117 w Sieleczniku dot. pól
P. Alojzego Wojciech i Anny Janosz na kwotę 1522,04zł
2. Odtworzenie rów RA-3 o długości 730 mb odwadniający pola
P. Sierońskiego i J.Śmieji na kwotę 6038,56zł
3. Wyczyszczenie i konserwacja zasuwy na rowie RB na kwotę 675,40zł
4. Odtworzenie rowu czołowego na posesji Śmieja J. na dł 137mb 1093,55zł
5. Remont przepustu na drodze Świerczkowej na rowie RA- Sfornica na kwotę 3184,76zł
6. Usunięcie awarii drenarki po wylewie Wisły w dniu 7.09.07r. na polach przy Sfornicy (Kędzior T. Piłatyk S. Dolina E.) na kwotę 2161,73zł

Razem wykonaliśmy pracę za 14676,04zł
W tym, z dotacji UG 11863,00zł
Ze składek 2813,04zł

W okresie sprawozdawczym Członkowie Zarządu brali czynny udział w realizacji zadań statutowych polegających na :
- udziale w przeglądach urządzeń melioracyjnych,
- opracowaniu planu robót i budżetu,
- kontroli prowadzonych robót oraz udziale w ich odbiorach,
- nadzór nad prawidłową realizacją budżetu.

Zarząd odbył jedno posiedzenie z udziałem członków KR na którym omówione zostały sprawy zwiane z realizacją składek członkowskich i budżetu, wykonawstwem robót konserwacyjnych oraz sprawy bieżące Spółki Wodnej.

Dokumenty:
- Plan pracy na rok 2007
- Sprawozdanie z działalności spółki wodnej za rok 2007
- Wyskość składki


Działalność w roku 2008
Spółka Wodna Grzawa obejmuje swoją działalnością całe sołectwo to znaczy 59 gospodarstw i 64 posesje do 1 ha. Na terenie sołectwa jest zdrenowanych 481 ha gruntów rolnych i 136 ha użytków zielonych. Obsługujemy 8595 mb rowów otwartych odwadniających grunty orne i użytki zielone oraz 254 mb rurociągu. Zadaniem Spółki Wodnej jest dbanie o prawidłowe funkcjonowanie istniejących urządzeń melioracyjnych poprzez bieżącą konserwację oraz usuwanie powstałych awarii na sieci drenarskiej.
Do tego celu służą składki poszczególnych członków Spółki oraz otrzymane dotacje.
W 2008 roku zebraliśmy 3889 zł składek na planowane 4397 zł. Co stanowi 88,44 % wszystkich zebranych składek. Składka wynosiła 13 zł od posesji i 6 zł od kolejnego ha. Z UG otrzymaliśmy 11362 zł dotacji z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie Sołectwa Grzawa. Ze środków budżetu Wojewody Śląskiego Spółka otrzymała kwotę 400 zł jako dotację podmiotową na dofinansowanie działalności bieżącej. Z uzyskanych środków finansowych wykonaliśmy:
1. gruntowną konserwacje rowu melioracyjnego – czołowego, który odprowadza wodę z wylotów drenarskich od W-11 do W-117 w Grzawie – Sieleczniku
na dł 238 mb - 1673,08 zł
2. Naprawę uszkodzonej drenarki – wylotu z pola P. Szymona Wojciech w Sieleczniku – 720,68 zł
3. gruntowna konserwację rowu melioracyjnego R-5 od wylotu z drenów z pól Państwa Lorek, Nachlik w kierunku ulicy Wiejskiej w Grzawie
na dł 257 mb – 1839,92 zł
4. gruntowna konserwację rowu melioracyjnego R-A-4 od ulicy Księżej przez pola do Sfornicy na dł 574 mb na kwote 6975,86 zł
5. wykonaliśmy naprawę uszkodzonej drenarki na gruntach Pana Józefa Czmajduch działki nr 1664/14 i 1665/14 za 3781,23 zł
Razem wykonaliśmy konserwację gruntowną 1069 mb rowów i naprawiliśmy drenarkę na obszarze ok. 3 ha za kwotę 14990,77 zł w tym z dotacji 11762 zł i ze składek członkowskich 3228,77 zł.
Z planu pracy zatwierdzonego na 2008 r pozostało nam do wykonania:
1. po większych opadach dokładne zlokalizowanie wybicia u P. Kosteckich
2. Po wiosennych roztopach sprawdzenie opływu z dren z pola P. Józefa Czmajduch przez poje P. Jerzego Śmieja
3. Przełożenie dren na polu P. Tomasza Kędzior
4. naprawa wylotu wpadającego do stawu u P. Alojzego Wojciech (Grzawa 86)
5. dokończenie wycinki samosiewek olszyny na rowie odwadniającym łąki w Łazach (rozpoczęta praca- brak środków)
6. Naprawa dren na polu P. Konstantyna Mika
7. Wyciągnięcie 5 rur z przepustu na Sfornicy
8. usunięcie wybicia drenarskiego na polu P. Jerzego Śmieja dotyczące pól Państwa Al. Wojciech i Bronisława Szweda przy ul. Zielonkówka.

W roku 2008 zarząd odbył 1 posiedzenie z udziałem członków Komisji Rewizyjnej na których omawiane były sprawy związane z realizacją składek członkowskich i budżetu, wykonawstwem robót konserwacyjnych oraz sprawy bieżące Spółki i sporządzony został plan pracy na 2009 rok.

Dokumenty:
- Protokół z posiedzenia Zarządu
- Sprawozdanie z działalności spółki
- Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
- Sprawozdanie ze stanu ilościowego dla Powiatu Pszczyna
- Wniosek dofinansowania z budżetu Państwa


Działalność w roku 2009
Spółka Wodna jest formą organizacyjną, która nie działa w celu osiągnięcia zysku, tylko zrzesza osoby fizyczne lub prawne i ma na celu zaspokojenie wskazanych ustawą Prawo Wodne potrzeb w dziedzinie gospodarowania wodami. Do osiągnięcia tego celu służą jej składki poszczególnych członków oraz dotacje państwowe. W 2009 zebraliśmy 4.149zł składek na planowane 4.520 zł co stanowi 91,7% wszystkich zebranych składek. Składka wynosiła 14 zł od posesji i 6 zł kolejnego hektara. Z Urzędu Gminy otrzymaliśmy 10.148 zł dotacji i Rada Sołecka przekazała nam 3.850 zł co razem dało 13.798 zł. Ze środków budżetu Wojewody Śląskiego Spółka otrzymała dotacje podmiotową na dofinansowanie działalności bieżącej w wysokości 300 zł.
W roku sprawozdawczym roboty konserwacyjne zostały wykonane za ogólna kwotę 17.476,39 zł, były to:
1. Odszukanie dren, udrożnienie i odprowadzenie wody z działki 1610/91 Mika Stanisław przez działkę 1386/91 firmy Sort, na kwotę 3.874,45 zł.
2. Wykonanie studzienki u Pana Alojzego Wojciech III na kwotę 986,65 zł.
3. Naprawa drenarki na działce numer 71/6 u Pana Szymona Wojciech
i gruntowna konserwacja czołowego rowu melioracyjnego 2.807,68 zł.
4. Naprawa uszkodzonej drenarki na działce Pana Jerzego Śmieja przez działkę Pana Władysława Krosny i Józefa Weszka na kwotę 4.867,50 zł.
5. Naprawa i udrożnienie dren na posesjach Pana Jakuba Wojciech,
Róży Niesyto-Waranica i Pana Szymona Głąb, na kwotę 4.940,11 zł.
6. Zarząd brał udział w konsultacjach z gazownią przy usuwaniu awarii wybicia drenarki na drodze dojazdowej do posesji Pana Rafała Skrzypiec.

W roku sprawozdawczym 2009 r. Zarząd odbył jedno posiedzenie z udziałem członków Komisji Rewizyjnej, która przejrzała sprawozdanie budżetowe według stanu na dzień 31-12-2009 r. Dodatkowo omawiano sprawy związane z uiszczaniem składek członkowskich, wykonawstwem robot konserwacyjnych oraz sporządzono plan pracy na 2010 r. i mówiono o sprawach bieżących.

Dokumenty:
- Plan pracy na 2009 rok
- Protokół z zebrania wiejskiego
- Sprawozdanie budżetowe za rok 2009
- Sprawozdanie z działalności spółki wodnej
Kadencja 2010-2014Działalność w roku 2010
Ten rok był bardzo trudny w naszej działalności. Nadmierne opady atmosferyczne a potem w maju i czerwcu powódź, bardzo utrudniła nam
i opóźniła zaplanowane na ten okres prace. Dzięki zaangażowaniu i ofiarnej pracy wielu osób udało nam się przeprowadzić wiele prac zapisanych w planie na ten rok.
W 2010 roku mieliśmy w rejestrze zapisanych 59 gospodarstw rolnych
i 69 posesji do 1 ha. Naszym statutowym zadaniem jest dbanie o prawidłowe funkcjonowanie istniejących urządzeń melioracyjnych przez bieżącą konserwację oraz usuwanie powstałych awarii na sieci drenarskiej. Do tego celu służą nam zbierane składki członkowskie: 14 zł od posesji i 6 zł od kolejnego ha. Zaplanowaliśmy zebranie 4534 zł składek- zebraliśmy 3870 zł co stanowi 85,3% wszystkich zebranych składek. Staraliśmy się o dotację ze środków Wojewody Śląskiego i otrzymaliśmy 15 lipca 2010 r. 400 zł dofinansowania. Z budżetu UG otrzymaliśmy do 27 września 2007 r. – 10 148 zł i do 15 listopada 2010 r. – 1500zł dodatkowe dofinansowanie, ponieważ trudny rok i powódź spowodowały nawał awarii drenarki i rozpoczęte prace przekroczyły nasz zaplanowany budżet. Z zebranych środków spółka wykonała następujące prace:
1. Wykonano gruntowną konserwację rowu melioracyjnego RA-5 na dł. 526mb za kwotę 7477,32 zł;
2. Wykonano naprawę uszkodzonej drenarki na polach Pana Grzegorza Szwedy na Zielonkówce na kwotę 3163,16 zł ;
3. Naprawiono uszkodzoną drenarkę na użytkach zielonych Pani Róży Niesyto-Waranica w rejonie ul. Wiejskiej na kwotę 2084,37 zł;
4. Wykonano naprawę uszkodzonej drenarki na polach Pana Jakuba Wojciecha na Zielonkówce na kwotę 1264,43 zł;
5. Usunięto awarię drenarki matki na polach Pana Tomasza Kędzior i Eugeniusza Dolina na kwotę 1472,03 zł.
Razem wykonano prace za 15461,31 zł w tym z dotacji UG za 11648 zł.
W roku sprawozdawczym 2010 Zarząd odbył jedno posiedzenie z udziałem KR, która przejrzała sprawozdanie budżetowe wg stanu na dzień 31.12.2010 r. Omawiano sprawy związane z uiszczaniem składek członkowskich, wykonaniem robót konserwacyjnych oraz sporządzono plan pracy na 2011 rok i mówiono o sprawach bieżących.

Dokumenty:

- Porządek zebrania
- Protokół z zebrania wiejskiego i walnego zebrania członków spółki wodnej
- Sprawozdanie RRW-10
- Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej


Działalność w roku 2011

Działając mamy na celu poprawę istniejącej sytuacji w zakresie stosunków wodnych w naszym sołectwie. Administrujemy siecią drenarską, wykonaną w większości w latach '60 i /0. Ze względu na zły stan tych urządzeń występują częste awarie sieci drenarskiej.
W każdym roku zawieramy porozumienie z rejonowym Związkiem Spółek Wodnych w Bielsku-Białej, który wykonuje nam następujące zadania:
• Prowadzenie prac związanych z konserwacją urządzeń melioracji
szczegółowej;
Prowadzenie księgowości, statystyki, rozliczeń w Urzędem Skarbowym i ZUS;
• Sporządzanie kosztorysów robót konserwacyjnych;
• Nadzorowanie robót konserwacyjnych na urządzeniach melioracji szczegółowych i udział w ich odbiorach.

Dostosowując się do warunków Spółka Wodna w Grzawie złożyła wniosek do Urzędu Gminy i otrzymała 17 000 zł
dofinansowania na 2011 rok. Złożyliśmy też odpowiedni wniosek do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach i ze środków Wojewody Śląskiego otrzymaliśmy dotację podmiotową na dofinansowanie działalności bieżącej Spółki Wodnej w wysokości 300 zł, jednocześnie przyznano nam dotację
z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 1 000 zł, na realizację zadań z zakresu utrzymania melioracji wodnych szczegółowych. Do dnia 31 stycznia
2012 r. zobowiązani byliśmy rozliczyć przyznaną dotację na 2011 rok, ponieważ przedstawienie sprawozdań było zasadniczym warunkiem ewentualnego uzyskania dotacji w roku 2012.

Spółka Wodna 23 września 2011 r. wystosowała pismo do Starosty Powiatu Pszczyńskiego z prośbą o dofinansowanie prac na obiektach wymagających natychmiastowych remontów i modernizacji dotyczących melioracji szczegółowych. W dniu 20 października 2011 r. otrzymaliśmy odpowiedź, że Spółki Wodne mogą korzystać z pomocy finansowej z budżetu jednostek samorządu terytorialnego. Ze względu na uwarunkowania finansowe powiatów ziemskich nigdy nie dofinansowywano bieżącej działalności spółek istniejących na terenie naszego powiatu. Mając powyższe na uwadze Starosta, z przykrością poinformował nas iż w budżecie Powiatu Pszczyńskiego na rok 2012 nie przewiduje się przeznaczenia środków pieniężnych na wyżej wymieniony cel.
W 2011 roku w rejestrze mieliśmy zapisanych 57 gospodarstw i 69 posesji. Składka wynosiła 15 zł od posesji i areału do 1 ha oraz 6 zł za każdy następny rozpoczęty ha. Zaplanowaliśmy zebranie 4 660 zł składek, z czego udało się zebrać do końca roku 4 146 zł oraz dwie wpłaty z początkiem stycznia co dało kwotę 4 188 zł. Licząc procentowo zebraliśmy 89,87% zaplanowanych składek. Podsumowując wszystkie starania Spółka uzyskała 22 488 zł na działalność w 2011 roku. Z tych środków wykonaliśmy od września do października konserwację gruntową rowów melioracyjnych na długości 1420 mb, były to:
1) Rów melioracyjny RA-1 o długości 600 mb;
2) Rów melioracyjny RA o długości 280 mb;
3) Rów melioracyjny RA-bis o długości 200 mb odprowadzający wodę ze starego koryta Wisły;
4) Rów Łazy o długości 340 mb;
Wartość wykonanych robót to kwota 20 078, 96 zł.

Dostosowując się do warunków uzyskania dotacji z Urzędu Gminy na 2012 rok, Spółka Wodna złożyła stosowne dokumenty 29 września 2011 roku gdzie wnioskowała o kwotę 23 970 zł dotacji.
Rowy 16 780 zł;
Drenarki 7 190 zł;
Ujęte do wniosku obiekty zostały przedstawione i zaakceptowane na Zebraniu Wiejskim w dniu 13 września 2011

1) Rów RB o długości 450 mb rurociąg 600 o długości 110 mb
2) Rów RB-1 -310 mb;
3) Rów RB-5- 305 mb;

Drenarka:
1) Przełożenie dren na polu Pana Tomasza Kędzior;
2) Naprawa trzech awarii drenarki na palu Pana Jerzego Wojciech;
3) Naprawa drenarki za ogrodem na polu Pana Grzegorza Szwedy;
4) Naprawa awarii drenarki na polach pana Adama Wojtali;
5) Naprawa wylotów drenarskich z pól wpadających do Sfornicy (Lorek- Witek).

Do problemów z którymi Zarząd musi się borykać należy ściągalność składek członkowskich. W naszym sołectwie jest ona bardzo wysoka, bo wynosi prawie 90%. Czasami z ust mieszkańców słyszymy interwencje dotyczące niewłaściwej konserwacji urządzeń melioracyjnych, bądź jej braku w danym roku. W każdym przypadku pada argument ze strony interweniującego, że skoro płaci składki, to urządzenie musi być sprawne. Jednakże środki finansowe Spółki nie pozwalają na coroczną konserwację wszystkich urządzeń. Ponadto słyszymy groźby o wystąpieniu ze spółki. Można to zrobić- zgodnie z naszym statutem. Lecz wystąpienie nie zwalnia osoby z partycypacji w kosztach utrzymania urządzeń wodnych administrowanych przez Spółkę.

Nasza działalność to sprawa ważna dla wielu mieszkańców, nie tylko rolników- którzy być może wielokrotnie nie zdają sobie sprawy, jak ważną funkcję dla ich środowisk wypełniamy. Spółkę tworzą właściciele zmeliorowanych gruntów- czyli to nikt inny- tylko właśnie my mieszkańcy. Dbajmy więc o to nasze wspólne dobro.

Dokumenty:
- Plan budżetu na rok 2011
- Lista obecności
- Plan pracy na rok 2011
- Protokół Komisji Uchwał i Wniosków
- Protokół z zebrania wiejskiego
- Sprawozdanie z działalności spółki wodnej
- Sprawozdanie Komisji RewizyjnejDziałalność w roku 2012
Budżet Spółki na 2012 rok uchwalony na Walnym Zgromadzeniu w dniu 21.02.2012 r. zamykał się kwotą 31 379,92 zł, a jego realizacja na 31.12.2012 r. wynosiła 23 870,92 zł. Składnikami naszego dochodu były:
bilans otwarcia na 1.01.2012 r. – 1 409,92 zł
składki członkowskie zebrane – 4 681zł na planowane 5 000 zł, co procentowo dało 93,62% wszystkich zebranych składek. (17 zł od posesji i 6 zł/ha).
Z Urzędu Gminy otrzymaliśmy 16 780 zł dotacji, którą do 7.12.2012r. rozliczyliśmy. W dniu 28.09.2012r. złożyliśmy stosowne dokumenty i wniosek o udzielenie dotacji w kwocie
16 780 zł na bieżące utrzymanie, konserwację urządzeń melioracji szczegółowej
w 2013 roku. Ze środków budżetu Wojewody Śląskiego otrzymaliśmy dotację podmiotową na dofinansowanie działalności bieżącej w wysokości 500 zł oraz dotację z rezerwy celowej Budżetu Państwa w wysokości 500 zł na realizację z zakresu utrzymania melioracji wodnych szczegółowych. Środki te rozliczyliśmy do 31.01.2013 r. Przedstawienie sprawozdań było zasadniczym warunkiem ewentualnego uzyskania dotacji w roku 2013. Reasumując dochodów mieliśmy 23 870,92 zł.
Z uzyskanych środków wykonaliśmy:
1. Konserwację gruntową rowu melioracyjnego RB-1 w Grzawie na długości 310 mb - 4 912,93 zł.
2. Konserwację gruntową rowu melioracyjnego RB-5 w Grzawie na długości 305 mb - 4 751,53 zł.
3. Konserwację gruntową rowu melioracyjnego RB w Grzawie na długości 550 mb- 11 547,29 zł.
4. Naprawa awarii drenarskiej, których wyloty wpadają do Sfornicy na gruntach Pana
Lorek- Witek- 2 168,38 zł.
Razem za wykonane prace zapłaciliśmy 23 380,12 zł.
Rok 2012 zamknęliśmy saldem dodatnim w wysokości 8,40 zł.
Dbając o finanse naszej Spółki w ciągu roku staraliśmy się wysyłać naszym Członkom przypomnienia o opłacie melioracyjnej – składce.

Dokumenty:
- Plan budżetu
- Plan pracy na rok 2012
- Sprawozdanie z działalności spółki wodnej
- Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
- Wyciąg z Katastru WodnegoDziałalność w roku 2013
Budżet Spółki na 2013 rok przedstawiał się następująco:
Bilans otwarcia na 1.01.2013 r. wynosił 8,40 zł,
Składki Członkowskie zebrane 4 113 zł na planowane 4 520 zł, co procentowo dało 91 % wszystkich zebranych składek (17 zł od posesji i 6 zł od ha).
Z UG Miedźna otrzymaliśmy 7.06.2013 r. dotację w wysokości 13 000 zł, którą 22.11.2013 r. rozliczyliśmy na specjalnym druku sprawozdania.
Ze środków budżetu Wojewody Śląskiego otrzymaliśmy dotację podmiotową na dofinansowanie działalności bieżącej w wysokości 400 zł oraz dotację z rezerwy celowej Budżetu Państwa w wysokości 1 600 zł na realizację zadań z zakresu utrzymania melioracji wodnych szczegółowych.
Podsumowując:
dochodów mieliśmy 19 121,40 zł z uzyskanych środków wykonaliśmy:
1. Konserwację gruntową rowu melioracyjnego RB-2 na Trząskach na długości 200 mb - 3 740,77 zł.
2. Konserwację gruntową rowu melioracyjnego RB-3 na Trząskach na długości 180 mb - 3 354,01 zł.
3. Konserwację gruntową rowu melioracyjnego RB- 4 na Trząskach na długości 100 mb- 1 870,40 zł.
4. Naprawa awarii drenarskiej na gruntach:
a ) Pana Grzegorza Szweda za 1.317,99 zł
b) Pani Zofii Wojciech za 2.260,68 zł
c) Pana Władysława Krosny za 1.631,49 zł
d) Pana Bolesława Sosna za 3.280,38 zł
Razem za wykonane prace zapłaciliśmy 17 455,72 zł.
Rok 2013 zamknęliśmy saldem 1.179,59 zł.
Zarząd uważa, że sprawozdawczy rok działalności naszej spółki był rokiem dobrym.
W minionym roku kilka razy Zarząd udostępnił mapy, które posiada – do wglądu osobą zainteresowanym.

Dokumenty:
- Plan budżetu
- Plan pracy
- Sprawozdanie budżetowe
- Sprawozdanie z działalności
- Sprawozdanie z Komisji Rewizyjnej
Działalność w roku 2014
Wypełniając ten statutowy obowiązek Zarząd Spółki skończył kolejną 5-cio letnią kadencję swojej społecznej działalności.
Obecny Zarząd działał od 4 marca 2010 roku w składzie:
1. Jarosław Wojciech- przewodniczący
2. Stanisław Kędzior- za-ca
3. Danuta Oślak- członek
4. Władysław Krosny- członek
5. Zygmunt Szweda- członek
6. Maria Dolina- sekretarz

Do prowadzenia naszej działalności służyły nam składki członkowskie i dotacje o które usilnie zabiegaliśmy.
Składek skarbnik zebrał 3 558,00 zł a na konto do banku członkowie wpłacili
1 009,00 zł co razem daje 4 567,00 zł wszystkich zebranych składek. Zaplanowane w ubiegłym roku składki to kwota 4 652,00 zł co procentowo dało 98,1% wszystkich zebranych składek. Dla przypomnienia podaję, że składka wynosiła w ubiegłym roku 18,00 zł od posesji i 6,00 zł od kolejnego ha.
Po złożeniu stosownych dokumentów otrzymaliśmy 3 czerwca 2014 roku
ze środków budżetu Wojewody Śląskiego dotację podmiotową na dofinansowanie działalności bieżącej w wysokości 400,00 zł oraz jednocześnie przyznano nam dotację z rezerwy celowej budżetu Państwa w wysokości
3 600,00 zł na realizację zadań z zakresu utrzymania melioracji wodnych szczegółowych.
Na podstawie umowy z dnia 23 czerwca 2014 r. i umowy z dnia 14 listopada 2014 r. zgodnie z Uchwałą nr. VIII/60/2011 Rady Gminy Miedźna na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych Gmina przekazała nam dotację w kwocie 15 000,00 zł. Podliczając te uzyskane środki zgromadziliśmy 19 000,00 zł dotacji, czyli na każdą zebraną złotówkę składek wpłaconych przez członków uzyskaliśmy 4,16 zł dotacji.
Z tych środków wykonaliśmy:
1. Konserwację gruntową rowu melioracyjnego R-2 w Grzawie na długości
600 mb, (Chmielniok- Weszka) za kwotę 10 911,87 zł.
2. Konserwację gruntową rowu melioracyjnego R-4 w Grzawie na długości
260 mb, za kwotę 4 484,83 zł.
RAZEM 15 396,70 zł
3. Naprawa awarii drenarki i wykonanie odwodnienia w rejonie ul. Wiejskiej 62 w Grzawie dotyczącej pól i posesji Państwa Gleń, Piłatyk, Niesyto Waranica i Boryczka na kwotę 6 480,88 zł.
Za wykonane prace zapłaciliśmy 21 877,58 zł.
Rok 2014 zamknęliśmy saldem dodatnim w kwocie 834,84 zł.
   W ciągu całego roku oprócz wymienionych robót Zarząd przyjmował zgłoszenia: awarii drenarki u Pana Jakuba Wojciech, Barbary i Dariusza Cygan, Łukasza Mazur, Bolesława Sosny, Gabrieli i Krzysztofa Olejarczyk, udzielał informacji i porad, uczestniczył w oględzinach w terenie i na posesjach, udostępniał mapy, wykonywał kserokopie mapek oraz przyjął zgłoszenie Pana Piotra Śmieja o zachodzącej konieczności czyszczenia Sfornicy.

Dokumenty:
- Plan budżetu
- Plan pracy
- Sprawozdanie z zebrania walnego spółki
- Sprawozdanie z działalności
- Sprawozdanie z Komisji RewizyjnejKadencja 2015 - 2020Działalność 2019


Działalność w roku 2015

Dokumenty:
- Aktualizacja danych Spółki Wodnej w Grzawie
- Plan budżetu
- Plan pracy
- Lista obecności z zebrania wiejskiego
- Protokół z zebrania sprawozdawczo - wyborczego 12.03.2015
- Protokół Komisji Skrutacyjnej 1/2015
- Protokół Komisji Skrutacyjnej 2/2015


Rok 2016
Dokumenty:
- Zawiadomienie o zebraniu - Starostwo Powiatowe
- Porządek zebrania 15.03.2016Nagrody

* 50-lat Spółki Wodnej w Grzawie
sołectwo Grzawa wpis dodano: 2015.07.23     dodał: admin / autor: Maria Dolina © 2015
sołectwo Grzawa

W 2010 roku Spółka Wodna w Grzawie obchodziła 50-lat działalności. Z tej okazji Zarząd spółki otrzymał od Wójta Gmniny Miedźna list gratulacyjny, a zasłużeni członkowie - okolicznościowe medale i dyplomy .

                   źródło strony: Grzawa.eu

Komentarze:

Dodaj komentarz:

Twój Nick:

Twój Komentarz:


Poleć naszą stronęWioski w internecie - strony internetowe wiosek - Grzawa
 
Wysuwany Like Box - www.blog.klocus.pl
facebook
$value) { $data = explode('|||', $value); echo ' '. $data[0] .''; } ?> ?>