Dane kontaktowe
więcej....

Zadania Spółki Wodnej

Zadaniem Spółki Wodnej jest podejmowanie działań służących utrzymaniu w dobrym stanie technicznym, istniejących urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, czyli rowów otwartych wraz z powiązanym z nim systemem rurociągów drenarskich, poprzez ich bieżącą konserwację oraz usuwanie powstałych awarii na sieci drenarskiej. Od drożności tych urządzeń zależy m. innymi sprawne odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i utrzymanie w glebie pożądanego zwierciadła wody gruntowej.

Struktura Spółki Wodnej

Zgodnie ze Statutem Spółki Wodnej organami spółki są;
Walne zgromadzenie
Zarząd
Komisja Rewizyjna.

Pierwszy z nich – Walne Zgromadzenie Delegatów wybranych przez członków spółki wodnej odbywa się raz w roku i podczas tych obrad podejmuje się najważniejsze decyzje dotyczące działalności spółki. Do zadań Walnego Zgromadzenia należy przede wszystkim uchwalenie planu prac i budżetu na nowy rok oraz rozliczenie prac i budżetu za rok ubiegły; ustalenie wysokości składki członkowskiej; wybór władz spółki oraz podejmowanie innych uchwał decydujących o funkcjonowaniu spółki. Walne Zgromadzenie wybiera Zarząd Spółki, który odpowiada za realizowanie podjętych uchwał, zarządza jej majątkiem, prowadzi gospodarkę finansową oraz reprezentuje spółkę na zewnątrz. Natomiast za kontrolę wewnętrzną w spółce odpowiada Komisja Rewizyjna, członków której również wybiera Walne Zgromadzenie.
Kto kontroluje działalność spółki wodnej?
Zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2017 roku – Prawo Wodne nadzór i kontrolę nad działalnością spółek wodnych sprawuje starosta. Podejmowane przez zarząd spółki wodnej uchwał, jak również Statut spółki wodnej wymaga również zatwierdzenia przez starostę. Natomiast za prowadzenie wewnętrznej kontroli w spółce odpowiedzialna jest Komisja Rewizyjna – organ, która zgodnie z obowiązującym prawem odpowiada przede wszystkim za kontrole gospodarki finansowej spółki. Co roku podczas Walnego Zebrania przedstawiane są sprawozdania z wykonanych prac w roku ubiegłym, jak również szczegółowe rozliczenie finansowe. Bardzo ważną cechą spółki wodnej jest jej samorządność, która zapewnia każdemu członkowi wpływ na jej funkcjonowanie, chociażby przez udział w głosowaniu w wyborze delegatów oraz do władz spółki. Każdy członek spółki może również zgłaszać swoje wnioski i propozycje dotyczące działalności spółki.

Aktualności


Jawiszowice
rzeka: Wisła (2)
- Aktualny stan wody: 231 cm
(2024-07-20 03:50 UTC)
- Stanu ostrzegawczego 48.1 %
Stan ostrzegawczy: 480 cm / -249 cm

Dane udostępnione przez:

* Opłata melioracyjna na rok 2024
data wpis: 2024-03-15 , dodał: admin - admin (at) grzawa.eu 2024-12-31

Zarząd Spółki Wodnej w Grzawie informuje że opłata melioracyjna na rok 2024 wynosi: - 35 zł od posesji / rok - 15 zł za każdy rozpoczęty hektar. Należność można wpłacać u skarbnika (Barbara Maroszek) lub na konto Spółki Wodnej w Banku Spółdzielczym w Miedźnej.
Nr konta: 31 8446 0006 2001 0000 2365 0001. z dopiskiem : "Opłata melioracyjna - składka na 2024 rok.
Dziękujemy za dokonane wpłaty.
więcej.........
żródło strony: Grzawa.eu

* Opłata melioracyjna na rok 2023
data wpis: 2023-03-15 , dodał: admin - admin (at) grzawa.eu 2023-12-31

Zarząd Spółki Wodnej w Grzawie informuje że opłata melioracyjna na rok 2023 wynosi: - 35 zł od posesji / rok - 15 zł za każdy rozpoczęty hektar. Należność można wpłacać u skarbnika (Barbara Maroszek) lub na konto Spółki Wodnej w Banku Spółdzielczym w Miedźnej.
Nr konta: 31 8446 0006 2001 0000 2365 0001. z dopiskiem : "Opłata melioracyjna - składka na 2023 rok.
Dziękujemy za dokonane wpłaty.
więcej.........
żródło strony: Grzawa.eu

* Zebranie sprawozdawcze dla członków Spółki Wodnej Grzawa
data wpis: 2023-03-14 , dodał: admin - admin (at) grzawa.eu 2023-03-20

Zarząd Spółki Wodnej Grzawa Zaprasza na Walne, Sprawozdawcze Zgromadzenie Członków Spółki Wodnej Grzawa, które odbędzie się w dniu 14.03.2023r. (wtorek) o godz. 17:45 w Sali Domu Socjalnego w Grzawie (ul. Księża 19 )
więcej.........
żródło strony: Grzawa.eu

* Opłata melioracyjna na rok 2022
data wpis: 2022-03-17 , dodał: admin - admin (at) grzawa.eu 2022-12-31

Zarząd Spółki Wodnej w Grzawie informuje że opłata melioracyjna na rok 2022 wynosi: - 30 zł od posesji / rok - 12 zł za każdy rozpoczęty hektar. Należność można wpłacać u skarbnika (Barbara Maroszek) lub na konto Spółki Wodnej w Banku Spółdzielczym w Miedźnej.
Nr konta: 31 8446 0006 2001 0000 2365 0001. z dopiskiem : "Opłata melioracyjna - składka na 2022 rok.
Dziękujemy za dokonane wpłaty.
więcej.........
żródło strony: Grzawa.eu

* Zebranie sprawozdawcze dla członków Spółki Wodnej Grzawa
data wpis: 2022-03-07 , dodał: admin - admin (at) grzawa.eu 2022-03-16

Zarząd Spółki Wodnej Grzawa Zaprasza na Walne, Sprawozdawcze Zgromadzenie Członków Spółki Wodnej Grzawa, które odbędzie się w dniu 16.03.2022r. (środa) o godz. 17:30 w Sali Domu Socjalnego w Grzawie (ul. Księża 19 )
więcej.........
żródło strony: Grzawa.eu* Opłata melioracyjna na rok 2021
data wpis: 2021-03-22 , dodał: admin - admin (at) grzawa.eu 2021-12-15

Zarząd Spółki Wodnej w Grzawie informuje że opłata melioracyjna na rok 2021 wynosi: - 25 zł od posesji / rok - 9 zł za każdy rozpoczęty hektar. Należność można wpłacać u skarbnika (Barbara Maroszek) lub na konto Spółki Wodnej w Banku Spółdzielczym w Miedźnej. Nr konta: 31 8446 0006 2001 0000 2365 0001. z dopiskiem : "Opłata melioracyjna - składka na 2021 rok. Dziękujemy za dokonane wpłaty.

żródło strony: sw.Grzawa.eu

Działalność w roku 2024:

- Plan_budzetu_na_2024.pdf
- Plan_pracy_na_2024.pdf
- Zebranie_19.03.2024.pdf

Działalność w roku 2023:

- Plan_budzetu_2023.pdf
- Plan_pracy_2023.pdf

Działalność w roku 2022:

- 2022_Sprawozdanie_KR.pdf
- 2022_Sprawozdanie_budzetowe.pdf
- 2022_Sprawozdanie_z_dzialalnosci.pdf
- 2022_Uchwaly.pdf

Działalność w roku 2021:

- 2021_Sprawodzanie_z_dzialalnosci.pdf
- 2021_Sprawozdanie_Komisji_Rewizyjnej.pdf
- 2022_Uchwaly.pdf
- Plan_budzetu_na_rok_2022.pdf
- Plan_pracy_na_rok_2022.pdf
- Protokol_z_zebrania_16.03.2022.pdf

Działalność w roku 2020:

- 2020_Sprawozdanie_budzetowe.pdf
- 2020_Sprawozdanie_dzialanosc_SW_za_2020.pdf
- 2020_sprawozdanie_komisji_Rewizyjnej.pdf
- 2021_Plan_budzetu.pdf
- 2021_Plan_pracy.pdf- Protokol_zebranie_str1.jpg
- Protokol_zebranie_str2.jpg
- Protokol_zebranie_str3.jpg
- Protokol_zebranie_str4.jpg
- uchwala_1_2021.jpg
- uchwala_2_2021.jpg
- uchwala_3_2021.jpg
- uchwala_4_2021.jpg


Galeria zdjęć:


Zadanie 1:
Połączenie wylotu na działce 107 z matką przebiegającą pod groblą na działce 108 ze względu na zadrzewienie terenu i całkowicie zapchane dreny.Zadanie 2:
2. Wymiana studzienki 88W na dz. 638/4Zadanie 4:
Wymiana końcówki matki na działce 1741/161Podtopienia w sołectwie Grzawa - 2020.05.31 godz 13:30

                     

Koryto Wisły oraz "Starej Wisły" po ostatnich opadach deszczu.
dodano: 27.05.2020
   
110% stanu ostrzegawczego na Wiśle - Jawiszowice

* Opłata melioracyjna na rok 2024
data wpis: 2024-03-15 , dodał: admin - admin (at) grzawa.eu 2024-12-31

Zarząd Spółki Wodnej w Grzawie informuje że opłata melioracyjna na rok 2024 wynosi: - 35 zł od posesji / rok - 15 zł za każdy rozpoczęty hektar. Należność można wpłacać u skarbnika (Barbara Maroszek) lub na konto Spółki Wodnej w Banku Spółdzielczym w Miedźnej.
Nr konta: 31 8446 0006 2001 0000 2365 0001. z dopiskiem : "Opłata melioracyjna - składka na 2024 rok.
Dziękujemy za dokonane wpłaty.

żródło strony: Grzawa.eu

* Opłata melioracyjna na rok 2023
data wpis: 2023-03-15 , dodał: admin - admin (at) grzawa.eu 2023-12-31

Zarząd Spółki Wodnej w Grzawie informuje że opłata melioracyjna na rok 2023 wynosi: - 35 zł od posesji / rok - 15 zł za każdy rozpoczęty hektar. Należność można wpłacać u skarbnika (Barbara Maroszek) lub na konto Spółki Wodnej w Banku Spółdzielczym w Miedźnej.
Nr konta: 31 8446 0006 2001 0000 2365 0001. z dopiskiem : "Opłata melioracyjna - składka na 2023 rok.
Dziękujemy za dokonane wpłaty.

żródło strony: Grzawa.eu

* Opłata melioracyjna na rok 2022
data wpis: 2022-03-17 , dodał: admin - admin (at) grzawa.eu 2022-12-31

Zarząd Spółki Wodnej w Grzawie informuje że opłata melioracyjna na rok 2022 wynosi: - 30 zł od posesji / rok - 12 zł za każdy rozpoczęty hektar. Należność można wpłacać u skarbnika (Barbara Maroszek) lub na konto Spółki Wodnej w Banku Spółdzielczym w Miedźnej.
Nr konta: 31 8446 0006 2001 0000 2365 0001. z dopiskiem : "Opłata melioracyjna - składka na 2022 rok.
Dziękujemy za dokonane wpłaty.

żródło strony: Grzawa.eu

* Realizacja planu pracy na rok 2020
data wpis: 2020-05-21 , dodał: admin - admin (at) grzawa.eu 2020-10-30

Spółka Wodna informuje, że zostały wykonane trzy zadania przewidziane w planie pracy na rok 2020. Koszt wykonanych zadań brutto wynosi 15 910,87 zł. Do wykonania pozostały 3 zadania. Realizacja wykonanych zadań była możliwa między innymi dzięki dotacji z Urzędu Gminy w Miedźnej oraz pomocy Rejonowego Zarządu Spółek Wodnych w Bielsku Białej.
Składamy serdeczne podziękowania za szybką i sprawną realizację mimo obecnej sytuacji. Dziękujemy również za opłacone już składki członkowskie na rok 2020.
Zapraszamy do galerii zdjęć z realizowanych zadań.

Galeria zdjęć...


żródło strony: sw.Grzawa.eu

* Podziękowania dla IMGW
data wpis: 2020-05-12 , dodał: admin - admin (at) grzawa.eu 2020-06-30

Dzięki uprzejmości IMGW Spółka Wodna Grzawa uzyskała dostęp do danych meteorologicznych oraz hydrologicznych on-line.
Już wkrótce zaprezentujemy efekty naszej współpracy.

Instytutowi Meteorologii i Gospodarki Wodnej dziękujemy za podjęcie współpracy z naszą małą społecznością i mamy nadzieję że współpraca ta będzie się rozwijać.

żródło strony: Grzawa.eu

* Ruszyły prace melioracyjne
data wpis: 2020-03-21 , dodał: admin - admin (at) grzawa.eu 2020-03-31

Informujemy, że ruszyły prace melioracyjne Spółki Wodnej w Grzawie wg. harmonogramu prac na rok 2020. Zachęcamy do wpłacania należnych składek na rok 2020.

żródło strony: Grzawa.eu

* Zebranie Zarządu Spółki Wodnej w Grzawie
data wpis: 2020-03-06 , dodał: admin - admin (at) grzawa.eu 2020-03-10

Informujemy, że w dniu 10 marca 2020 odbędzie się zebranie Zarządu Spółki Wodnej. Wszelkie tematy i uwagi można zgłaszać w komentarzach na spodzie strony.

żródło strony: Grzawa.eu

* Zaktualizuj dane
data wpis: 2020-03-02 , dodał: admin - admin (at) grzawa.eu 2020-03-29

Spółka Wodna w Grzawie zwraca się z prośbą o aktualizację danych członków spółki za pomocą formularza na stronie Grzawa.eu/sw/dane/
Aktualizacja danych jest całkowicie bezpieczna i zajmuje tylko chwilkę.

Dziękujemy !!!

link do formularza


żródło strony: Grzawa.eu

* Zebranie Zarządu Spółki Wodnej w Grzawie
data wpis: 2020-02-29 , dodał: admin - admin (at) grzawa.eu 2020-03-04

Informujemy, że w dniu 4 marca 2020 odbędzie się zebranie zarządu Spółki Wodnej w Grzawie.

żródło strony: Grzawa.eu

* Awarię urządzenia melioracyjnego można zgłosić za pomocą naszej strony Grzawa.eu
data wpis: 2020-02-21 , dodał: admin - admin (at) grzawa.eu 2021-01-31

Ta usługa pozwala na zgłoszenie nieprawidłowości w funkcjonowaniu urządzeń melioracji wodnych z obszaru sołectwa Grzawa. Osoba, która zauważy awarię jednego z urządzeń melioracji wodnych, znajdującego się na terenie sołectwa Grzawa, może to zgłosić i opisać nieprawidłowe działanie wypełniając prosty formularz,. Użytkownik, który zgłosi awarię, uzyska informację o terminie naprawy, a także będzie mógł śledzić status zgłoszenia dotyczącego naprawy urządzenia melioracji wodnej. Wspólnie zadbajmy o to, by nasza melioracja działała sprawnie!

Link do formularza

żródło strony: Grzawa.eu

* Składka członkowska w roku 2020 - Spółka Wodna
data wpis: 2020-02-19 , dodał: admin - admin (at) grzawa.eu 2020-07-31

Zarząd Spółki Wodnej w Grzawie informuje że składka członkowska na rok 2020 wynosi: - 25 zł od posesji / rok - 9 zł za każdy rozpoczęty hektar. Należność można wpłacać u skarbnika (Barbara Maroszek) lub na konto Spółki Wodnej w Banku Spółdzielczym w Miedźnej. Nr konta: 31 8446 0006 2001 0000 2365 0001.
z dopiskiem : "Opłata melioracyjna - składka na 2020 rok. Dziękujemy za dokonane wpłaty.

żródło strony: Grzawa.eu

* Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Spółki Wodnej w Grzawie
data wpis: 2020-02-19 , dodał: admin - admin (at) grzawa.eu 2020-03-31

W dniu 18 lutego 2020 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Spółki Wodnej w Grzawie. Podczas zebrania wybrano nowy zarząd oraz komisję rewizyjną. Podziękowano całemu odchodzącemu Zarządowi a w szczególności Pani skarbnik Marii Mika, która została odznaczona medalem za zasługi i długoletnią pracę na rzecz spółek wodnych.
Przyznano również nagrodę Zarządowi za pracę i wkład na rzecz spółki.

Galeria zdjęć


żródło strony: Grzawa.eu

* Nowy Zarząd Spółki Wodnej w Grzawie
data wpis: 2020-02-19 , dodał: admin - admin (at) grzawa.eu 2020-04-30

W dniu 18 lutego br. podczas Zebrania Wiejskiego Sołectwa Grzawa został wybrany nowy Zarząd Spółki Wodnej w Grzawie oraz Komisja Rewizyjna.

Do Zarządu weszli:
Krzysztof Sosna – Przewodniczący
Szymon Przewoźnik – Zastępca
Bernadeta Pudełko – Członek
Barbara Maroszek – Skarbnik
Zbigniew Pudełko – Sekretarz

Skład Komisji Rewizyjnej:
- Izabela Moroń - Przewodnicząca
- Maria Dolina - członek
- Kinga Wuzik-Jacek – członek
Dziękujemy członkom Zarządu minionej kadencji za ofiarną pracę na rzecz naszego sołectwa i liczymy na Państwa pomoc.

Spółka Wodna w Grzawieżródło strony: Grzawa.eu* Opłata melioracyjna na rok 2024
data wpis: 2024-03-15 , dodał: admin - admin (at) grzawa.eu 2024-12-31

Zarząd Spółki Wodnej w Grzawie informuje że opłata melioracyjna na rok 2024 wynosi: - 35 zł od posesji / rok - 15 zł za każdy rozpoczęty hektar. Należność można wpłacać u skarbnika (Barbara Maroszek) lub na konto Spółki Wodnej w Banku Spółdzielczym w Miedźnej.
Nr konta: 31 8446 0006 2001 0000 2365 0001. z dopiskiem : "Opłata melioracyjna - składka na 2024 rok.
Dziękujemy za dokonane wpłaty.
więcej.........
żródło strony: Grzawa.eu

* Opłata melioracyjna na rok 2023
data wpis: 2023-03-15 , dodał: admin - admin (at) grzawa.eu 2023-12-31

Zarząd Spółki Wodnej w Grzawie informuje że opłata melioracyjna na rok 2023 wynosi: - 35 zł od posesji / rok - 15 zł za każdy rozpoczęty hektar. Należność można wpłacać u skarbnika (Barbara Maroszek) lub na konto Spółki Wodnej w Banku Spółdzielczym w Miedźnej.
Nr konta: 31 8446 0006 2001 0000 2365 0001. z dopiskiem : "Opłata melioracyjna - składka na 2023 rok.
Dziękujemy za dokonane wpłaty.
więcej.........
żródło strony: Grzawa.eu

* Zebranie sprawozdawcze dla członków Spółki Wodnej Grzawa
data wpis: 2023-03-14 , dodał: admin - admin (at) grzawa.eu 2023-03-20

Zarząd Spółki Wodnej Grzawa Zaprasza na Walne, Sprawozdawcze Zgromadzenie Członków Spółki Wodnej Grzawa, które odbędzie się w dniu 14.03.2023r. (wtorek) o godz. 17:45 w Sali Domu Socjalnego w Grzawie (ul. Księża 19 )
więcej.........
żródło strony: Grzawa.eu

* Opłata melioracyjna na rok 2022
data wpis: 2022-03-17 , dodał: admin - admin (at) grzawa.eu 2022-12-31

Zarząd Spółki Wodnej w Grzawie informuje że opłata melioracyjna na rok 2022 wynosi: - 30 zł od posesji / rok - 12 zł za każdy rozpoczęty hektar. Należność można wpłacać u skarbnika (Barbara Maroszek) lub na konto Spółki Wodnej w Banku Spółdzielczym w Miedźnej.
Nr konta: 31 8446 0006 2001 0000 2365 0001. z dopiskiem : "Opłata melioracyjna - składka na 2022 rok.
Dziękujemy za dokonane wpłaty.
więcej.........
żródło strony: Grzawa.eu

* Zebranie sprawozdawcze dla członków Spółki Wodnej Grzawa
data wpis: 2022-03-07 , dodał: admin - admin (at) grzawa.eu 2022-03-16

Zarząd Spółki Wodnej Grzawa Zaprasza na Walne, Sprawozdawcze Zgromadzenie Członków Spółki Wodnej Grzawa, które odbędzie się w dniu 16.03.2022r. (środa) o godz. 17:30 w Sali Domu Socjalnego w Grzawie (ul. Księża 19 )
więcej.........
żródło strony: Grzawa.eu

Wykonane prace w roku 2019


Sołectwo Grzawa - Regionalny System Ostrzegania (RSO)

* Naprawa drenarki na polu przy Sfornicy na działce nr 1675/132

wpis dodano: 2019.10.10, admin


Spółka Spółka Spółka Spółka Spółka 

* Czyszczenie dren na działce 1637/118

wpis dodano: 2019.10.10, admin

Spółka Spółka Spółka Spółka 

* Obniżenie rur na przepuście obok działki 1637-118

wpis dodano: 2019.10.10, admin

Spółka Spółka Spółka Spółka Spółka 

* Pogłębianie Sfornicy wzdłuż działki 1637/118

wpis dodano: 2019.10.10, admin

Spółka Spółka Spółka Spółka 

* Udrożnione wyloty : 5W z działki nr 1637/118 i 1638/118 oraz wylot W4 z działki nr 119

wpis dodano: 2019.10.10, admin

Spółka Spółka 

Sołectwo Grzawa - Regionalny System Ostrzegania (RSO)

* Czyszczenie rowu RA Sfornica

wpis dodano: 2019.05.06, admin

Czyszczenie rowu RA Sfornica na odcinku 120 mb wraz z dwoma przepustami wzdłuż działek 119, 1636/118, 1627/132, 1638/118, 1637/118, 1629/132

Spółka Spółka Spółka Spółka Spółka Spółka Spółka Spółka Spółka Spółka Spółka 
Sołectwo Grzawa - Regionalny System Ostrzegania (RSO)

* Awaria drenarki na działce 140/17

wpis dodano: 2019.05.06, admin


Spółka Spółka Spółka Spółka 

* Wykopy poszukiwawcze na działce nr 119

wpis dodano: 2019.05.06, admin

Spółka Spółka Spółka Spółka Spółka Spółka Spółka 

* Naprawa awarii drenarki na działce nr 119

wpis dodano: 2019.05.06, admin

Spółka Spółka Spółka Spółka Spółka Spółka Spółka Spółka Spółka Spółka Spółka Spółka 

* Wykopy poszukiwawcze na działce 1935/103

wpis dodano: 2019.05.06, admin

Spółka 

* Weryfikacja z mapą

wpis dodano: 2019.05.06, admin

Spółka Spółka 

* Czyszczenie dren

wpis dodano: 2019.05.06, admin

Spółka 

* Zasypywanie wykopów na działce 193/103

wpis dodano: 2019.05.06, admin

Spółka Spółka Spółka Spółka 
Strona główna Sołectwo Grzawa - Regionalny System Ostrzegania (RSO)

* Melioracja rowu R5

wpis dodano: 2019.04.09, admin
W dniu 8 kwietnia 2019 zakończyła się melioracja rowu R5 o długości 282 mb.
To drugie zadanie wykonane w ramach planu pracy Spółki Wodnej w Grzawie na rok 2019.

Spółka Spółka Spółka Spółka Spółka 

* Melioracja rowu R4

wpis dodano: 2019.04.03, admin
W dniu 1 kwietnia 2019 zakończyła się melioracja rowu R4 o długości 260mb.
Zadanie zostało wykonane w ramach planu pracy Spółki Wodnej w Grzawie na rok 2019.

Spółka Spółka Spółka Spółka Spółka 

W dniu 12 marca 2019 roku odbyło się zebranie sprawozdawcze Spółki Wodnej w Grzawie.

Dokumenty z zebrania:Zebrania Spółki Wodnej w Grzawie

* Zebranie - 13 marca 2018

- Plan zebrania
- Sprawozdanie budżetowe za rok 2017
- Plan dochodów w roku 2017
- Sprawozdanie z zebrania
- Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

Dokumenty:* Zebranie - 28 marca 2017

- Plan zebrania
- Sprawozdanie budżetowe za rok 2016
- Plan dochodów w roku 2017
- Sprawozdanie z zebrania
- Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

Dokumenty:* Zebranie - 15 marca 2016

W dniu 15 marca 2016 odbyło się zebranie sprawozdawcze Spółki Wodnej w Grzawie. Dziękujemy wszystkim przybyłym gościom oraz mieszkańcom. Dla wszystkich którzy nie mogli uczestniczyć w zebraniu publikujemy dokumenty z zebrania:

- Plan zebrania
- Sprawozdanie budżetowe za rok 2015
- Plan dochodów w roku 2016
- Sprawozdanie z zebrania
- Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej


Galeria zdjęć
Działalność Spółki Wodnej w Grzawie

2017

Melioracja rowu RA-5

                       
więcej...
* Składka członkowska na rok 2017 - Spółka Wodna
wpis dodano: 2017.05.12 dodał: admin

Zarząd Spółki Wodnej w Grzawie informuje że składka członkowska na rok 2017 wynosi:
- 20 zł od posesji / rok
- 7 zł za każdy rozpoczęty hektar.
Należność można wpłacać u skarbnika lub na konto Spółki Wodnej w Banku Spółdzielczym w Miedźnej.
Nr konta: 31 8446 0006 2001 0000 2365 0001.

z dopiskiem : "Opłata melioracyjna - składka na 2017 rok.

Dziękujemy za dokonane wpłaty.
więcej....

źródło strony: sw.Grzawa.eu


* Dokumenty spółki
wpis dodano: dodał: admin

- Statut Spółki - 2006 rok
- Statut Spółki - 1960 rok
- Aktualizacja danych spółki


* Kontakt
siedziba: 43-227 Grzawa ul.Księża 19
Przewodniczący: Władysław Krosny
Z-pca Przewodniczącego: Danuta Oślak
Członkowie: Maria Kędzior
Sekretarz: Maria Dolina
Skarbnik: Maria Mika


email: spolka.wodna (at) grzawa.eu

więcej....

źródło strony: sw.Grzawa.eu


* 55 lat Spółki Wodnej w Grzawie - słowo wstępu
wpis dodano: 2015.07.23 dodał: admin

W roku 2015 Spółka Wodna obchodzi 55-lecie, w związku z tym postanowiliśmy przybliżyć nieco historię początków Spółki Wodnej w Grzawie na podstawie materiałów które zachowały się w archiwum z lat 1957-1975.

więcej....

źródło strony: Grzawa.eu


* Projekty Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym
wpis dodano: 2015.10.05 dodał: admin

Konsultacje społeczne Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym (PZRP), które przeprowadzono w całym kraju, na zlecenie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej wskazały, że Polacy są zainteresowani współtworzeniem polityki powodziowej. W trakcie półrocznego procesu uzgadniania Planów z mieszkańcami i specjalistami spłynęło ponad 1200 ankiet. Przy okazji konsultacji przeprowadzono badania społeczne dotyczące planów i postrzegania ryzyka powodziowego.
więcej....

źródło strony: www.powodz.gov.pl


* Składka członkowska na rok 2015
wpis dodano: 2015.03.12 dodał: admin

Składka członkowska została ustalona na zebraniu wiejskim w dniu 12 marca 2015 na poziomie 18 zł od posesji / rok + 6 zł za każdy rozpoczęty hektar.
Należność można wpłacać u skarbnika lub na konto Spółki Wodnej w Banku Spółdzielczym w Miedźnej.
Nr konta: 31 8446 0006 2001 0000 2365 0001.
z dopiskiem : "Opłata melioracyjna - składka na 2015 rok.

pobierz druk
więcej....

źródło strony: Grzawa.eu


* Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym
wpis dodano: 2015.08.05 dodał: admin

Dobiegł końca proces konsultacji społecznych. Za nami konsultacje społeczne Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym (PZRP) oraz konsultacje Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów PZRP, które zakończyły się 31 lipca. Ostatnie uwagi, wysłane drogą pocztową, będą przyjmowane do 3 sierpnia 2015 r. W ramach konsultacji Strategicznej oceny odziaływania na środowisko, odbyły się 4 konferencje ogólnopolskie: w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu oraz w Szczecinie.
więcej....

źródło strony: http://www.powodz.gov.pl/


* Trwają konsultacje projektów Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym
wpis dodano: 2015.04.30 dodał: admin

W Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej trwa proces konsultacji społecznych projektów Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym. Pełna wersja dokumentów oraz formularz do składania uwag znajduje się na stronie internetowej www.powodz.gov.pl
Uwagi do planów można składać do dnia 22 czerwca 2015 r.
więcej....

źródło strony: www.powodz.gov.pl


* Nowy Zarząd Spółki
wpis dodano: 2015.03.13 dodał: admin

W dniu 12 marca 2015 roku podczas zebrania wiejskiego wybrano nowy Zarząd Spółki Wodnej w Grzawie.
W skład Zarządu Spółki Wodnej weszli:
Władysław Krosny - Przewodniczący
Danuta Oślak - zastępca
Maria Kędzior- członek
Maria Dolina - sekretarz
Maria Mika - skarbnik

Komisja rewizyjna:
Przewodnicząca: Róża Niesyto-Waranica
Członkowie: Urszula Maryjosz, Krzysztof Sosna
więcej....

źródło strony: Grzawa.eu


* Spółki Wodne w Gminie Miedźna
wpis dodano: 2015.12.20 dodał: admin

Na terenie Gminy Miedźna funkcjonują Spółki Wodne w miejscowościach :Miedźna, Gilowice, Frydek, Wola, Góra i Grzawa.

"Spółka Wodna w Miedźnej jest w złej kondycji finansowej, najgorszej od kilku lat. Takie oświadczenie usłyszeliśmy podczas ostatniego zebrania wiejskiego w Miedźnej, a przytoczone przez Antoniego Gruszkę wartości i zestawienia niestety potwierdzają tę tezę......

więcej....

źródło strony: http://www.miedzna24.pl/gmina/polityka/0/176.html


Komentarze:

Dodaj komentarz:

Twój Nick:

Twój Komentarz:


Poleć naszą stronęWioski w internecie - strony internetowe wiosek - Grzawa
 
$ipd){ //$DO = 'admin@grzawa.eu'; $Temat = ' wizyta spolka_wodna.php'; $tresc = ' użytkownik '; $Tresc=' - wizyta na stronie APK'.$tresc.$user; $naglowki = "From:sw@Grzawa.eu"; $naglowki .= ""; $naglowki .= ""; mail($DO, $Temat, $Tresc, $naglowki); } ?>