Regulamin Czystości w Gminie Miedźna


Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:
1) wyposażenie nieruchomości w dostateczną ilość pojemników służących do gromadzenia odpadów komunalnych oraz utrzymanie ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,
2) prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych [...]
3) przekazywanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz zebranych selektywnie zgodnie z częstotliwością ustaloną w niniejszym regulaminie. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do:
1) przekazywania odpadów komunalnych zmieszanych oraz zebranych selektywnie do podmiotów uprawnionych, zgodnie z częstotliwością ustaloną w niniejszym regulaminie, lub
2) samodzielnego dostarczania do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych zgromadzonych na nieruchomości, lub odpadów zielonych i odpadów ulegających biodegradacji w indywidualnych kompostownikach przydomowych, znajdujących się przy zabudowie jednorodzinnej oraz na działkach.
4) przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej.
5) przyłączenia nieruchomości do nowej sieci kanalizacyjnej w terminie 6 miesięcy od dnia przekazania jej do eksploatacji.

Właściciele nieruchomości zapewniają:
1) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego.
2) usuwanie nawisów (śniegu, sopli, lodu) z okapów, rynien i innych części nieruchomości służących do użytku publicznego.


Obowiązki właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe:
1) zabrania się właścicielom zwierząt domowych wypuszczania ich bez dozoru poza teren nieruchomości, a w budownictwie wielorodzinnym poza obręb własnego mieszkania;
2) wyposażenie psa w obrożę, a w przypadku ras uznawanych za agresywne oraz w inny sposób zagrażającego otoczeniu — w kaganiec;
3) w miejscach publicznych prowadzić psa na smyczy, a psa rasy uznawanej za agresywną lub psa w inny sposób zagrażającego otoczeniu dodatkowo w nałożonym kagańcu;
4) zwolnienie przez właściciela psów ze smyczy na terenie nieruchomości może mieć miejsce w przypadku, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem;
5) zabrania się wprowadzania zwierząt domowych na tereny przeznaczone na place gier i zabaw, piaskownic dla dzieci oraz innych terenów objętych zakazem na podstawie odrębnych regulaminów, ustalonych przez zarządców nieruchomości;
6) natychmiastowe usuwanie przez właścicieli zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach i na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych, itp.; obowiązek ten nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników;
7) zabrania się wprowadzania zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt, takich jak lecznice, wystawy, itp.; zakaz ten nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z pomocy psów — przewodników.

Pełny tekst:
Uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miedźna.
źródło strony : http://bip.miedzna.pl/?a=7571Wioski w internecie - strony internetowe wiosek - Grzawa
 
Wysuwany Like Box - www.blog.klocus.pl
facebook