Sołectwo Grzawa | Oficjalna strona sołectwa

Program 500+


Infolinie 500+

dodano: 15.03.2016


Program „Rodzina 500 plus” rusza już wkrótce. Od 1 kwietnia br. rodzice będą mogli składać wnioski o świadczenie wychowawcze. W każdym urzędzie wojewódzkim działa infolinia dotycząca programu.

We wszystkich województwach uruchomiono specjalne numery kontaktowe, za pośrednictwem których można uzyskać informacje dotyczące programu „Rodzina 500 plus”. Infolinie – w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz w urzędach wojewódzkich czynne są w godzinach pracy urzędów. Mogą z nich skorzystać rodzice i opiekunowie zainteresowani świadczeniem, ale także pracownicy samorządów. Opłata za połączenie jest zgodna z taryfą operatora.

Infolinia dla województwa śląskiego działa pod numerem /32/ 207 70 05.

W resorcie rodziny infolinia działa pod numerem /22/ 529 06 68.

Wykaz wszystkich infolinii znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Świadczenie wychowawcze Rodzina 500+


Uprzejmie informujemy, że sprawy dotyczące świadczenia wychowawczego Rodzina 500+ realizował będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnej z siedzibą w Woli, przy ul. Poprzecznej 1.

Termin składania wniosków: od 01 kwietnia 2016r.

Wnioski będzie można składać:

osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli, ul. Poprzeczna 1, 43 – 225 Wola, tel. /32/ 211 82 51, /32/ 449 13 36, /32/ 448 70 90,
za pośrednictwem poczty, wysyłając wniosek na wskazany powyżej adres,
przez internet za pomocą bankowości elektronicznej, platformy ZUS, portalu ePUAP lub portalu Emp@tia.

Osoby, które złożą wniosek w ciągu pierwszych 3 miesięcy, tj. od 01.04.2016r. do 01.07.2016r. otrzymają świadczenie z wyrównaniem od 01.04.2016r.

Wnioski w formie papierowej będzie można pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Woli od 29 marca 2016r.

Poniżej dostępne są wnioski wraz z oświadczeniami w wersji PDF.

Informacje ogólne :

500 zł miesięcznie na dziecko otrzymają rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka
Świadczenie będzie przysługiwać do ukończenia przez dziecko 18 roku życia
Na drugie i kolejne dziecko świadczenie będzie przysługiwało niezależnie od dochodu
Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także dla pierwszego lub jedynego dziecka przy spełnieniu kryterium 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego
W przypadku ustalania prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko rokiem bazowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, jest rok kalendarzowy 2014r. Prawo do świadczenia ustala się z uwzględnieniem określonych ustawą przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu. W przypadku gdy sytuacja dochodowa rodziny w porównaniu do 2014r. nie uległa zmianie, organ ustalający prawo do świadczenia sam ustali wysokość dochodów. Jeśli zaś sytuacja dochodowa się zmieniła, do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające utratę albo uzyskanie dochodu
W celu ułatwienia weryfikacji do wniosku można dołączyć akty urodzenia dzieci

Jeżeli wniosek złożony zostanie po 01.07.2016r., świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.

W pierwszym okresie świadczenie wychowawcze będzie przyznawane na okres od 01.04.2016r. do 30.09.2017r.

Więcej informacji o Programie znajdą Państwo na stronie: www.mpips.gov.pl/

- Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego
- Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego
- Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym
- Oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych

źródło strony:GOPS, dodano: 04.03.2016
 
Wysuwany Like Box - www.blog.klocus.pl
facebook