Zebranie wiejskie - 18.02.2020

Dokumenty z zebrania:

Zebranie wiejskie - 24.09.2019

Dokumenty z zebrania:

Zebranie wiejskie - 12.03.2019

Dokumenty z zebrania:

Zebranie wiejskie - 11.09.2018

Dokumenty z zebrania:

Zebranie wiejskie - 12.06.2018

Dokumenty z zebrania:

Zebranie wiejskie - 15.05.2018

Dokumenty z zebrania:

Zebranie wiejksie - 13.03.2018

Sk砤damy serdeczne podzi阫owania wszystkim mieska馽om oraz go渃iom, kt髍zy uczestniczyli w zebraniu wiejskim, w dniu 13.03.2018. Dzi阫ujemy za udzia, owocne dyskusje i wnioski do realizacji. Rada So砮cka

Dokumenty z zebrania:

Zebranie wiejksie - 19.09.2017

Dokumenty z zebrania:

Odpowiedzi na wnioski:

Zebranie wiejskie - 28.03.2017

Sk砤damy serdeczne podzi阫owania wszystkim mieska馽om oraz go渃iom, kt髍zy uczestniczyli w zebraniu wiejskim, w dniu 28.03.2017.
Dzi阫ujemy za udzia, owocne dyskusje i wnioski do realizacji.
Rada So砮ckaPorz筪ek zebrania sprawozdawczego mieszka馽體 so砮ctwa Grzawa 28.03.2017 r.
1. Otwarcie zebrania, przywitanie mieszka馽體 i go渃i.
2. Stwierdzenie prawomocno渃i zebrania.
3. Przedstawienie porz筪ku obrad zebrania i jego przyj阠ie
4. Przyj阠ie protoko硊 z poprzedniego zebrania mieszka馽體 z dnia 29 wrze渘ia 2016 r.
5. Wyb髍 Przewodnicz筩ego i Sekretarza zebrania.
6. Wyb髍 Komisji Uchwa i Wniosk體.
7. Sprawozdanie z dzia砤lno渃i So硉ysa i Rady So砮ckiej so砮ctwa Grzawa.
8. Sprawozdanie finansowo-rzeczowe Rady So砮ckiej so砮ctwa Grzawa za rok 2016 oraz przestawienie bud縠tu na rok 2017
9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej so砮ctwa Grzawa.
10. Sprawozdanie z dzia砤lno渃i Sp蟪ki Wodnej w Grzawie.
11. Sprawozdanie finansowe Sp蟪ki Wodnej w Grzawie za rok 2016 oraz przedstawienie planu pracy i bud縠tu na rok 2017
12. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Sp蟪ki Wodnej w Grzawie.
13. Dyskusja nad z硂縪nymi sprawozdaniami.
14. Podj阠ie uchwa w sprawie:
- przyj阠ia sprawozdania z dzia砤lno渃i Rady So砮ckiej w Grzawie za rok 2016
- udzielenia absolutoriom so硉ysowi so砮ctwa Grzawa za rok 2016
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Sp蟪ki Wodnej w Grzawie za rok 2016
- udzielenia absolutorium Zarz筪owi Sp蟪ki Wodnej w Grzawie za rok 2016
- uchwalenie sk砤dki cz硂nk體 Sp蟪ki Wodnej w Grzawie na rok 2017
- zatwierdzenie bud縠tu i planu pracy na rok 2017 Sp蟪ki Wodnej
15. Wolne wnioski.
16. Zamkni阠ie zebrania.
wpis dodano: 30.03.2017


Dokumenty:Zebranie wiejskie - 29.09.2016


Porz筪ek zebrania wiejskiego mieszka馽體 so砮ctwa Grzawa w dniu 29 wrze渘ia 2016 r.
1. Otwarcie zebrania, przywitanie mieszka馽體 i go渃i.
2. Stwierdzenie prawomocno渃i zebrania.
3. Przedstawienie porz筪ku zebrania i jego przyj阠ie.
4. Wyb髍 Przewodnicz筩ego i Sekretarza zebrania.
5. Wyb髍 Komisji Uchwa i Wniosk體.
6. Przyj阠ie protoko硊 z poprzedniego zebrania mieszka馽體 z dnia 15 marca 2016 r.
7. Okre渓enie zada do wniosku o przyznanie 渞odk體 z funduszu so砮ckiego na rok
bud縠towy 2017 Dyskusja
8. Podj阠ie uchwa硑 w sprawie:
- zmiany uchwa硑 w sprawie funduszu so砮ckiego na rok 2016
- uchwalenia wniosku o przyznanie 渞odk體 z funduszu so砮ckiego na rok 2017
9. Wolne wnioski.
10. Zamkni阠ie zebrania.


Dokumenty:Zebranie wiejskie - 15.03.2016


Porz筪ek zebrania sprawozdawczego mieszka馽體 so砮ctwa Grzawa w dniu 15 marca 2016 r.
1. Otwarcie zebrania, przywitanie mieszka馽體 i go渃i.
2. Stwierdzenie prawomocno渃i zebrania.
3. Wyb髍 Przewodnicz筩ego i Sekretarza zebrania.
4. Wyb髍 komisji Uchwa i Wniosk體.
5. Przedstawienie porz筪ku obrad zebrania i jego przyj阠ie.
6. Przyj阠ie protoko硊 z poprzedniego zebrania mieszka馽體 z dnia 22 wrze渘ia 2015r.
7. Sprawozdanie z dzia砤lno渃i So硉ysa i Rady So砮ckiej so砮ctwa Grzawa.
8. Sprawozdanie finansowo-rzeczowe Rady So砮ckiej so砮ctwa Grzawa za rok 2015 oraz
prz:i.tawienie bud縠tu na rok 2016
9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej so砮ctwa Grzawa.
10. Sprawozdanie z dzia砤lno渃i Sp蟪ki Wodnej w Grzawie.
11. Sprawozdanie finansowe Sp蟪ki Wodnej w Grzawie za rok 2015 oraz przedstawienie planu pracy i bud縠tu na rok 2016
12. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Sp蟪ki Wodnej w Grzawie.
13. Dyskusja nad z硂縪nymi sprawozdaniami.
14. Podj阠ie uchwa w sprawie: przyj阠ia sprawozdania z dzia砤lno渃i Rady So砮ckiej w Grzawie za rok 2015 udzielenia absolutoriom so硉ysowi so砮ctwa Grzawa za rok 2015 przyj阠ia sprawozdania z dzia砤lno渃i Sp蟪ki Wodnej w Grzawie za rok 2015 udzielenia absolutorium Zarz筪owi Sp蟪ki Wodnej w Grzawie zatwierdzenie bud縠tu i planu pracy na rok 2016 Sp蟪ki Wodnej uchwalenie sk砤dki cz硂nk體 Sp蟪ki Wodnej w Grzawie na rok 2016 przyznania nagrody Zarz筪owi Sp蟪ki Wodnej w Grzawie
15. Wyb髍 Komisji Skrutacyjnej
16. Przeprowadzenie wybor體 uzupe硁iaj筩ych do Rady So砮ckiej oraz podj阠ie stosownej uchwa硑.
17. Wolne wnioski,
18. Zamkni阠ie zebrania.


* Dokumenty

- Porz筪ek zebrania
- Sprawozdanie z dzia砤lno渃i Rady So砮ckiej So硉ysa
- Uchawa砤 nr 1/2016
- Uchawa砤 nr 2/2016
- Uchawa砤 nr 3/2016
- Uchawa砤 nr 4/2016
- Wykonanie bud縠tu w roku 2015
- Wnioski z zebrania
- Protok蟪 Komisji Rewizyjnej
- Protok蟪 z zebrania wiejskiego przeprowadzonego 15 marca 2016
- Plan bud縠tu na rok 2016

Galeria zdj赕

Zebranie wiejskie - 22.09.2015

*Dokumenty

- Protok蟪 zebrania
- Lista wniosk體 (cz隃 protoko硊)
- Fundusz so砮cki na rok 2016

wi阠ej.....

Zebranie wiejskie - 12.03.2015

* Dokumenty
wpis dodano: 2015.03.21 autor: admin / opracowanie: Urszula Maryjosz

- Pe硁a wersja
- Protoko z zebrania
- Lista wniosk體 z zebrania


焤骴硂 strony: Grzawa.eu


Zebranie wiejskie - 23.09.2014

*Informacja z zebrania wiejskiego
wpis dodano: 2014.09.23 autor: admin

W dniu 23.09.2014 odby硂 si zebranie wiejskie gdzie g丑wnym tematem by fundusz so砮cki na rok 2015. Dla so砮ctwa Grzawa ustalono trzy zadania z realizacj na rok 2015.
Zg硂szono r體nie trzy wnioski bierz筩e.


Na zebraniu zosta r體nie om體iony projekt "Modernizacja 焤骴e ciep砤 w budownictwie jednorodzinnym na terenie gminy Mied焠a"
wi阠ej na ten temat mo縩a uzyska na stronie Gminy Mied焠a


焤骴硂 strony: Grzawa.eu


Zebranie wiejskie - 21.01.2014

29 stycznia 2014r.w Domu Socjalnym w Grzawie odby硂 si zwo砤ne przez W骿ta Gminy Mied焠a zebranie wiejskie. G丑wnym tematem zebrania by wyb髍 so硉ysa oraz rady so砮ckiej so砮ctwa Grzawa.
wi阠ej.....