Usuwanie drzew należy ponownie zgłaszać lub uzyskać zezwolenie
wpis dodan: 2016.06.15, admin

W sobotę, 17 czerwca 2017r. wejdą w życie przepisy nowelizujące ustawę o ochronie przyrody, które zaostrzają możliwość usuwania drzew z terenów nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych.

Wójt Gminy Miedźna informuje, że zgodnie z nowymi przepisami, każde planowanie usunięcie drzewa (drzew) z nieruchomości nieleśnych (grunt orny, łąka, pastwisko, sad, zadrzewienie, grunt zabudowany, nieużytek i inne) stanowiących własność osób fizycznych wymaga zgłoszenia wójtowi gminy, o ile usunięcie drzew nie jest związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:

- 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego
- 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego
- 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew

Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte oraz rysunek albo mapę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

Wójt gminy (za pośrednictwem pracownika urzędu gminy) w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokonuje oględzin zgłaszanych drzew.

W terminie 14 dni od dokonania oględzin wójt może wnieść sprzeciw co do zamiaru usunięcia drzew w drodze decyzji administracyjnej. Jeżeli nie wniesie sprzeciwu, oznacza to, że drzewo można ściąć, jednak nie wcześniej niż 14 dni od dnia oględzin, doliczając czas potrzebny na dostarczenie ewentualnej korespondencji pocztowej z decyzją administracyjną.

Jeżeli mieszkaniec nie chce czekać z wycinką drzew, aż upłynie wymagany termin na otrzymanie decyzji, musi wystąpić o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu co do wycinki drzew.

W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od dnia przeprowadzonych oględzin i braku sprzeciwu na jego usunięcie, procedurę zgłoszenia usunięcia drzewa należy przeprowadzić ponownie.

Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wnioskodawca wystąpi o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, a budowa ta będzie mieć związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, wójt gminy, nałoży na właściciela nieruchomości w drodze decyzji administracyjnej obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.

W przypadku gdy mają być usunięte drzewa z nieruchomości nieleśnych stanowiących własność osób fizycznych przeznaczone na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej albo nieruchomości nieleśnych stanowiących własność inną niż osób fizycznych tj. osób prawnych, jednostek organizacyjnych i innych, do wycinki wymagane jest zezwolenie wójta gminy na dotychczasowych zasadach.

Uwaga!

Usunięcie drzewa bez dokonania zgłoszenia, przed upływem terminu na wniesienie sprzeciwu przez wójta gminy, pomimo sprzeciwu lub bez wymaganego zezwolenia zagrożone jest administracyjną karą pieniężną wymierzaną przez wójta.

Nie wymagają zgłaszania ani uzyskiwania zezwolenia na usunięcie z terenów nieleśnych, m.in.:

drzewa o wymiarach obwodu pnia na wysokości 5 cm od ziemi mniejszych od tych wskazanych na wstępie;
drzewa i krzewy owocowe;
krzewy rosnące w skupisku do 25 m2;
krzewy rosnące na terenach pokrytych roślinnością pełniących funkcje ozdobne;
drzewa lub krzewy usuwane w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.

W razie jakichkolwiek wątpliwości, bądź pytań prosimy Państwa o kontakt z pracownikami Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Geodezji i Mienia tel. /32/ 211 61 60 wew. 29 lub 519 347 288.