Serwis SMS sołectwa Grzawa


Regulamin serwisu internetowego "InfoGrzawa" opartego na stronie http://Grzawa.eu

Postanowienia wstępne
InfoGrzawa (dalej zwanym Administratorem) świadczy odpłatne usługi za pośrednictwem strony internetowej InfoGrzawa (dalej zwana Stroną).
Regulamin określa prawa i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników InfoGrzawa, jak również prawa i obowiązki Administratora, jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Stronę.
InfoGrzawa zapewnia każdemu posiadaczowi co najmniej komputera połączonego z siecią Internet, dostęp do odpłatnie świadczonych przez siebie usług, polegających na budowaniu mobilnych społeczności w oparciu o komunikację SMS.
InfoGrzawa zapewnia również Użytkownikom dostęp do informacji znajdujących się na Stronie oraz możliwość przesyłania innych danych do poszczególnych Użytkowników InfoGrzawa.
Rozpoczynając korzystanie ze strony InfoGrzawa, każdy Użytkownik akceptuje w całości postanowienia Regulaminu, w brzmieniu określonym poniżej. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i uznaje, że od chwili rozpoczęcia korzystania ze Strony, InfoGrzawa będzie traktował korzystanie ze Strony, jako przyjęcie warunków Regulaminu.
Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
InfoGrzawa jest uprawniony do usunięcia lub zmiany niektórych lub wszystkich informacji w każdym czasie, o czym powiadomi Użytkowników poprzez zamieszczenie aktualnej wersji Regulaminu na stronie www.Grzawa.eu.
Regulamin stanowi prawnie wiążącą umowę pomiędzy Użytkownikiem a InfoGrzawa dotyczącą korzystania przez Użytkownika z usług udostępnianych przez InfoGrzawa na Stronie.
Użytkownik powinien wydrukować lub zachować obowiązujący tekst Regulaminu.


Uczestnictwo


Korzystającymi z funkcjonalności Strony InfoGrzawa są Użytkownicy, którzy zaakceptowali Regulamin serwisu.
Użytkownik nie może korzystać z funkcjonalności serwisu InfoGrzawa i nie może przyjąć warunków Regulaminu, jeżeli jest osobą lub podmiotem gospodarczym, wobec którego został wydany wiążący zakaz korzystania z szeroko pojętych usług elektronicznych, na podstawie przepisów prawa kraju, w którym ma stałe miejsce zamieszkania lub z którego uzyskuje dostęp do serwisu lub korzysta z jego funkcjonalności.
W celu korzystania z usług InfoGrzawa Użytkownik podlega procedurze rejestracji. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rejestracji, na czas nieokreślony.


Dane osobowe i polityka prywatności


Dokonując rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez InfoGrzawa, jako Administratora.
InfoGrzawa” Rada Sołecka w Grzawie, z siedzibą przy ul. Wiejskiej 24A, 43-227 Grzwa, jako Administrator danych osobowych dokonuje przetwarzania tych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
Zaakceptowanie postanowień Regulaminu przez Użytkownika potwierdza jednocześnie złożenie następujących oświadczeń o:
zapoznaniu się z Regulaminem i akceptacji wszystkich jego postanowień,
dobrowolnym przystąpieniu do korzystania z usług InfoGrzawa,
zgodności danych zawartych w formularzu rejestracyjnym ze stanem faktycznym,
wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych użytkownika przez Administratora, przekazanych w formularzu rejestracyjnym, dla celów należytego wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
wyrażeniu zgody na otrzymywanie wskazanych w formularzu rejestracyjnym informacji systemowych, wiadomości od Administratora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu InfoGrzawa,
umieszczeniu na Koncie danych osobowych, wizerunku oraz informacji, dotyczących innych osób w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą tych osób.
Dane osobowe oraz informacje o użytkowniku zawarte w formularzu rejestracyjnym wykorzystywane będą przez Administratora wyłącznie do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług.
W uzasadnionych przypadkach InfoGrzawa ma prawo uzależnić świadczenie swoich usług i korzystanie z Serwisu przez Użytkownika od uprzedniego potwierdzenia przez niego danych osobowych, stosownymi dokumentami, w tym poprzez przesłanie kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość. W przypadku odmowy potwierdzenia danych w sposób rozwiązujący wszelkie wątpliwości, Administrator może odmówić zawarcia umowy.
Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych danych w każdym czasie.
Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych danych.
W przypadku zaistnienia wątpliwości, co do zgodności ze stanem faktycznym lub aktualności podanych przez Użytkownika danych w formularzu rejestracyjnym, Administrator jest uprawniony:
wezwać Użytkownika do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych danych bądź aktualizacji danych,
natychmiastowego zablokowania możliwości korzystania z usług InfoGrzawa do czasu wyjaśnienia sprawy.
Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.
Informacje zawarte w logach systemowych mogą zawierać między innymi dane typu: adres IP, wersja przeglądarki, czas logowania. Mogą one zostać użyte wyłącznie w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych. Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
Niektóre obszary serwisu mogą wykorzystywać pliki cookies, identyfikujące go w sposób niezbędny do prawidłowego działania poszczególnych funkcji serwisu InfoGrzawa.
Administrator zastrzega sobie prawo do wysyłania Użytkownikom niezapowiedzianych wiadomości zawierających informacje odnoszące się bezpośrednio do funkcjonowania Serwisu (np. zmiany Regulaminu) oraz ofert zgodnych ze spersonalizowanym profilem każdego z Użytkowników.
Administrator serwisu InfoGrzawazastrzega sobie możliwość zamieszczania reklam oraz linków do stron sponsorów serwisu InfoGrzawa.


Zasady korzystania z usług InfoGrzawa

InfoGrzawa zezwala użytkownikowi na dostęp do Strony oraz korzystanie z informacji na niej zamieszczonych, w pełnym zakresie chyba, że niniejszy Regulamin stanowi inaczej.
InfoGrzawa zastrzega sobie również prawo ograniczenia możliwości korzystania przez Użytkowników ze Strony w wyjątkowych sytuacjach.
Niedopuszczalne są działania Użytkownika mogące utrudniać lub destabilizować działanie serwisu InfoGrzawa. W przypadku stwierdzenia dopuszczenia się takich działań przez Użytkownika, Administrator ma prawo do zablokowania konta Użytkownika. Działania Użytkownika polegające na próbie destabilizacji działalności serwisu InfoGrzawa stanowią czyn zabroniony w myśl obowiązujących przepisów. InfoGrzawa jest wówczas uprawniony do podjęcia stosownych czynności, w tym również do działań prawnych, zmierzających do naprawienia poniesionej szkody przez niego jak i innych Użytkowników serwisu.
Użytkownik zobowiązuje się (do):
przestrzegania autorskich praw osobistych i majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Administratora oraz innych osób,
powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu,
powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie InfoGrzawa, a także działań polegających na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu informacji innych Użytkowników a także działań polegających na podszywaniu się pod innych Użytkowników,
nie podejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Administratora, użytkowników i innych osób.
nie dystrybuować żadnych treści zamieszczonych na Stronie przez InfoGrzawa, na jakichkolwiek nośnikach bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody InfoGrzawa,
nie zmieniać żadnej części Strony, w tym treści udostępnionych na Stronie przez InfoGrzawa bądź też innych Użytkowników,
nie omijać, nie blokować ani w inny sposób nie zakłócać działania oraz nie podejmować takich prób - elementów zabezpieczenia Strony,
nie instalować na Stronie żadnego oprogramowania,
nie dystrybuować korzystając z serwisu InfoGrzawa treści, które byłyby niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w szczególności materiałów, które w szczególności:
naruszają prawo do prywatności
zawierają inne materiały chronione prawem autorskim, bez zgody osoby uprawnionej w tym zakresie.
Użytkownik oświadcza, że ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu naruszenia zobowiązań wynikających z treści niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się wynagrodzić ewentualne szkody powstałe w wyniku takiego naruszenia.


Sposób korzystania z usług InfoGrzawa


Osoba zainteresowana korzystaniem z usług InfoGrzawa powinna na Stronie dokonać wpisu/rejestracji zakładając w ten sposób swoje Konto. Z chwilą otrzymania Konta osoba ta staje się Użytkownikiem.
Konto stanowi osobisty, ściśle związany z Użytkownikiem adres elektroniczny w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U z 2002 r. Nr 144, poz. 1204), w ramach którego InfoGrzawa świadczy swoje usługi Użytkownikowi.
Użytkownik w ramach rejestracji zobowiązany jest do podania niezbędnych informacji w celu założenia prawidłowego, należycie zabezpieczonego Konta. Administrator chroni dane użytkownika przed ich pozyskaniem w sieci Internet przez osoby nieuprawnione.
Użytkownik nie jest związany limitami czasowymi w zakresie korzystania z konta w serwisie InfoGrzawa.


Odpowiedzialność


InfoGrzawa oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności za straty lub szkody, które Użytkownik może ponieść w związku z niedostępnością zewnętrznych witryn lub zasobów lub w związku z poleganiem przez Użytkownika na kompletności, dokładności bądź istnieniu jakiejkolwiek reklamy, produktów lub innych materiałów w takich witrynach lub zasobach.
InfoGrzawa nie gwarantuje Użytkownikowi, że korzystanie przez Użytkownika z usług serwisu InfoGrzawa będzie nieprzerwane, terminowe, bezpieczne czy też wolne od usterek, a informacje uzyskane przez Użytkownika w ramach korzystania przez niego z Usług będą dokładne lub wiarygodne, oraz że wady działania lub funkcjonalności oprogramowania udostępnianego Użytkownikowi w ramach usług zostaną usunięte.
Administrator nie odpowiada za zakłócenia w transmisji danych emitowanych z Konta przez Użytkownika w szczególności w przypadku:
awarii serwera Administratora,
awarii łącz telekomunikacyjnych obsługujących odbiorniki adresatów wiadomości,
nadmiernego obciążenia wyżej opisanych łączy, wywołanych ponadprzeciętną liczbą zawieranych jednocześnie połączeń w okresach świątecznych, bądź innych, w których zachodzi to zjawisko. Administrator zapewnia dostarczenie zleconych transmisji niezwłocznie po ustąpieniu powyższych przeszkód, nie dłużej jednak niż w przeciągu 24 godzin od chwili zaakceptowania przez Użytkownika wiadomości do wysyłki.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości i uznaje, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za własne materiały rozpowszechniane za pośrednictwem InfoGrzawa.


Uprawnienia InfoGrzawa


Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania możliwości korzystania z usług InfoGrzawa Użytkownika, którego działania uzna za szkodliwe dla InfoGrzawa bądź innych Użytkowników.
Administrator ma prawo do zablokowania możliwości korzystania z usług InfoGrzawa przez Użytkownika, który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu.
InfoGrzawa ma prawo usunąć użytkownika w trybie natychmiastowym w sytuacji:
naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu,
podejmowania przez Użytkownika działań na szkodę innych Użytkowników lub osób oraz InfoGrzawa.
Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania materiałów umieszczonych przez Użytkownika, które uzna za niewłaściwe lub sprzeczne z Regulaminem.
W przypadku zablokowania możliwości korzystania z usług InfoGrzawa przez Administratora, ponowna możliwość korzystania z usług InfoGrzawa wymaga uprzedniej zgody Administratora.


Postanowienia końcowe

InfoGrzawa w przypadku dokonania zmian w regulaminie, udostępni nową treść Regulaminu na Stronie w odpowiedniej zakładce.
Użytkownik oświadcza, że w przypadku korzystania ze Strony po dniu, w którym Regulamin został zmieniony, należy traktować takie korzystanie jako akceptację nowej treści Regulaminu.
InfoGrzawa zastrzega sobie prawo swobodnego i nie obwarowanego koniecznością uprzedniego zawiadomienia Użytkownika, decydowania, czy materiały umieszczane przez Użytkownika spełniają wymagania stawiane w niniejszym Regulaminie oraz może usunąć takie materiały i uniemożliwić Użytkownikowi zamieszczanie kolejnych materiałów, o ile ten nie będzie przestrzegał Regulaminu.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że InfoGrzawa może kierować do niego zawiadomienia, w tym o zmianach Regulaminu, listami elektronicznymi lub zamieszczają zawiadomienia na Stronie.
Każda ze Stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną może ją rozwiązać ze skutkiem natychmiastowym i bez podania przyczyny.
Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.


Poleć naszą stronęWioski w internecie - strony internetowe wiosek - Grzawa